ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๗๑๑๓
วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุตามโครงการสละสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยสมัครใจ
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) ฯ
ข้อหารือ

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ในการดำรงชีพอย่างเพียงพอและได้ใช้สิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุหน่วยงาน ก. เห็นว่า การกำหนดให้ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการฯ สามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเป็นการสนับสนุนให้มีการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการฯ จึงขอหารือว่า ปัจจุบัน ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการฯ สามารถนำเงินบริจาคดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้สิทธิหักลดหย่อนสำหรับเงินบริจาคดังกล่าวอย่างไร

แนววินิจฉัย          กองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามข้อ ๒ จัตวา ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น หากผู้มีเงินได้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่กองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ ผู้มีเงินได้ย่อมมีสิทธินำหลักฐานการรับเงินบริจาคของกองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุมาเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามมาตรา แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๔๙๓
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, December 16, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161