ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
bullet
space
space
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
bullet
space
space
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
bullet
space
space
ผลการจัดเก็บภาษี
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
bullet
space
space
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
bullet
space
space
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
bullet
space
space
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
bullet
space
space
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
bullet
space
space
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
bullet
space
space
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
bullet
space
space
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
bullet
space
space
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
bullet
space
space
Web Services
bullet
space
space
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
bullet
space
space
รายชื่อและเลขประจำตัวผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ หลักเกณฑ์ซอฟต์แวร์ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

- คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 643 /2556

- คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 378 /2543
(แก้ไขเพิ่มเติม โดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.643/2556)
แบบแจ้งการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร
clear-gif


คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท. ๖๔๓/๒๕๕๖
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
--------------------------------------

                                  ด้วยกรมสรรพากรเห็นควรปรับปรุงคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. ๓๗๘/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

                                  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคแรกของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. ๓๗๘/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                                           "เพื่อให้การจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่น ที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมสรรพากรจึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ดังต่อไปนี้”

                                  ข้อ ๒ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. ๓๗๘/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
                                           “คำจำกัดความในคำสั่งนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
                                                      “จำหน่าย” ให้หมายความรวมถึง การนำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกิจการของตนไปให้บุคคล นิติบุคคล หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันใช้ ไม่ว่าจะมีผลประโยชน์ หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
                                                      “ซอฟต์แวร์” หมายถึง ชุดคำสั่งระบบงานที่ใช้สำหรับการลงรายการในรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามมาตรา ๘๗ แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. หรือชนิด ง. ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙)ฯ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
                                                      "ซอฟต์แวร์เฮ้าส์" หมายถึง ผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. หรือชนิด ง. ที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙)ฯ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่ผู้ใช้โดยทั่วไป และเข้าลักษณะ ดังนี้
                                                             (๑) เป็นผู้เขียนหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่าย หรือ
                                                             (๒) เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาในประเทศไทย หรือที่เขียนหรือพัฒนาจากต่างประเทศ หรือ
                                                             (๓) เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาในประเทศไทย หรือที่เขียนหรือพัฒนาจากต่างประเทศ หรือ
                                                             (๔) เป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์ หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือนำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและได้นำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปให้บุคคล นิติบุคคล หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันใช้ ไม่ว่าจะมีผลประโยชน์ หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
                                                      “ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์” หมายถึง ผู้ประกอบการที่ได้รับเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์จากกรมสรรพากร
                                                      “เลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์” หมายถึง เลขประจำตัวที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์แต่ละราย เพื่อนำไปแสดงไว้ที่หน้าจอแรกของซอฟต์แวร์ ตามข้อ ๑๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙)ฯ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
                                                      “ซอฟต์แวร์เลขที่” หมายถึง หมายเลขลำดับของซอฟต์แวร์ที่ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ได้กำหนดขึ้น”

                                 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. ๓๗๘/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                                          “ข้อ ๑ การขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
                                                   ผู้มีหน้าที่ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ใช้โดยทั่วไปและเข้าลักษณะ ดังนี้
                                                   ๑.๑ เป็นผู้เขียนหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่าย หรือ
                                                   ๑.๒ เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาในประเทศไทย หรือที่เขียนหรือพัฒนาจากต่างประเทศ หรือ
                                                   ๑.๓ เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เขียนหรือพัฒนาในประเทศไทย หรือที่เขียนหรือพัฒนาจากต่างประเทศ หรือ
                                                   ๑.๔ เป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือนำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและได้นำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปให้บุคคล นิติบุคคล หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันใช้ ไม่ว่าจะมีผลประโยชน์ หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม”

                                  ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. ๓๗๘/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                                          “ข้อ ๒ การยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
                                                   ให้ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ตามแบบที่กำหนดแนบท้ายคำสั่งนี้ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
                                                   ๒.๑ ผังการทำงานรวมของระบบ (System Flowchart) ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทุกระบบงานในซอฟต์แวร์ เช่น ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
                                                   ๒.๒ คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์แต่ละชนิด หรือคำอธิบายรายละเอียดของซอฟต์แวร์ คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ วิธีการใช้งาน และขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์โดยละเอียด
                                                   ๒.๓ สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
                                                   ๒.๔ สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน (ที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมแนบหลักฐานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เช่น สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แล้วแต่กรณี
                                                   ๒.๕ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ”

                                  ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. ๓๗๘/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                                          “ข้อ ๓ สถานที่ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
                                                   ๓.๑ ผู้ยื่นคำขอที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
                                                   ๓.๒ ผู้ยื่นคำขอนอกจาก ๓.๑ ให้ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการของผู้ยื่นคำขอตั้งอยู่ และกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ของผู้ยื่นคำขอตั้งอยู่”

                                  ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. ๓๗๘/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                                          “ข้อ ๔ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์
                                                   ให้ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ปฏิบัติ ดังนี้
                                                   ๔.๑ จัดทำข้อความบนหน้าจอแรกของซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์ หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันที่ใช้ซอฟต์แวร์ โดยแสดงเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ หมายเลขลำดับของซอฟต์แวร์ และมีข้อความอย่างน้อยตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙)ฯ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ปรากฏเมื่อเข้าใช้งาน ดังนี้
                                                          “ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นโดย…………….............…..............................(ระบุชื่อผู้ประกอบการ) ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่.................. (ระบุเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่กรมสรรพากรกำหนด) เป็นซอฟต์แวร์เลขที่................(ระบุหมายเลขลำดับของซอฟต์แวร์ที่ผู้ประกอบการกำหนด) และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร ชนิด...............(ระบุชนิด ก. หรือชนิด ข. หรือชนิด ค. หรือชนิด ง.)”
                                                   ๔.๒ กำหนดหมายเลขลำดับของซอฟต์แวร์แต่ละชนิด หรือแต่ละรุ่น (Version) ให้ใช้ตัวเลขอย่างน้อยจำนวน ๔ หลัก เริ่มจากหมายเลข ๐๐๐๑ เรียงลำดับต่อเนื่องกันไป และให้ใช้รหัสอักษรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษนำหน้าหมายเลขลำดับที่กำหนดขึ้นเพื่อแสดงชนิดของซอฟต์แวร์ หากซอฟต์แวร์ต่างชนิดกัน หรือต่างรุ่นกัน หรือต่างระบบงานกัน จะเริ่มต้นให้เลขลำดับที่ใหม่ก็ได้
                                                          ตัวอย่างของข้อความและการกำหนดหมายเลขลำดับของซอฟต์แวร์ ตาม ๔.๑ และ ๔.๒ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้
                                                   ๔.๓ จัดทำแบบแจ้งข้อมูลการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรตามแบบที่กำหนดแนบท้ายคำสั่งนี้ เป็นรายไตรมาสและนำส่งสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาส โดยไตรมาสแรกของแต่ละปีเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม
                                                   ๔.๔ กรณีผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ได้พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นใหม่ (New Version) หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน ทำให้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่เคยแจ้งไว้ หรือการแยกจำหน่ายระบบงานหนึ่งระบบงานใด (Module) โดยที่ซอฟต์แวร์ยังคงมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร แต่ทำให้ชนิดของซอฟต์แวร์เปลี่ยนไปจากที่เคยแจ้ง หรือกรณีผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์จะจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ให้ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ ๒ ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
                                                   ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือที่อยู่ หรือการเลิกจำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือการเลิกประกอบกิจการของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือการเปลี่ยนแปลงใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ให้ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์นั้น แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสถานะของการประกอบการดังกล่าวเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
                                                   ๔.๖ ในกรณีที่ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ ได้จำหน่ายซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ ให้แจ้งผู้ประกอบการรายดังกล่าวทราบด้วยว่า ให้ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามข้อ ๑ ก่อนที่จะนำไปจำหน่ายต่อด้วย
                                                   ๔.๗ ในกรณีที่พบว่าซอฟต์แวร์ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์รายใด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรตามที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙)ฯ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์แก้ไขปรับปรุงให้ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายมีคุณสมบัติตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรต่อไป”

                                  ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. ๓๗๘/๒๕๔๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

                                                สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖สุทธิชัย สังขมณี
(นายสุทธิชัย สังขมณี)
   อธิบดีกรมสรรพากรเอกสารแนบ
- ตัวอย่างข้อความแสดงการขึ้นหน้าจอแรก ไฟล์ประเภท Word
- แบบคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙)ฯ ไฟล์ประเภท Word
- แบบแจ้งข้อมูลการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมสรรพากร ไฟล์ประเภท Excelclear-gif

Last update : Monday, January 22, 2018

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161