ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดประเภท  อัตรา  และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่าย

ที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๒

-------------

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๙๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔  จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๕ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนด ประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "(๖) รายจ่ายที่เป็นทุนอย่างอื่นซึ่งมิใช่ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)  และซึ่งมิใช่เป็นรายจ่ายที่เป็นทุนเพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน

(ก)  รายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง

ร้อยละ ๒๐

(ข)  รายจ่ายที่เป็นทุนนอกจากตาม (ก) เฉพาะที่จ่ายไปสำหรับแปลงสำรวจที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่าเป็นแปลงสำรวจในทะเล
ที่มีน้ำลึกเกินสองร้อยเมตร ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

ร้อยละ ๒๐

(ค)  รายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินไม่มีรูปร่างก่อนการผลิตและ จำหน่ายของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ
ทั้งนี้ เฉพาะ
สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ได้ทำกับองค์การ ก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย  ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๒

ร้อยละ ๒๐
(ง)  รายจ่ายที่เป็นทุนนอกจากตาม (ก) (ข) และ (ค) ร้อยละ ๑๐"
   

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ส. โหตระกิตย์

      รองนายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติได้รับการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนสำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินไม่มีรูปร่างก่อนการ ผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้สูงขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

 

[รก. ๒๕๒๒/๗๐/๔พ/๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒]

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, April 16, 2015

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161