ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
พระบรมราโชวาท
คำสั่ง
วินัย/จรรยาบรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อุทาหรณ์ก่อนทำผิด
บทความส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วีดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม
ชมรมพุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์กรมสรรพากรใสสะอาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใบสมัครรวมพลังแผ่นดิน
ใจไทยใสสะอาด
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เยาวชนไทยใสสะอาด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อเรา
 

ระเบียบ

 

ข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพากร พ.ศ.2553

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2543) ว่าด้วยกรณีที่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์ฯ

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ว่าด้วยการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการอูทธรณ์และการพิจารณาอูทธรณ์

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง

ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2539

ข้อบังคับทางวินัยและการลงโทษ

ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

space
Last update : Tuesday, February 2, 2010
Navigator :  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด > วินัย/จรรยาบรรณ