ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
พระบรมราโชวาท
คำสั่ง
วินัย/จรรยาบรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อุทาหรณ์ก่อนทำผิด
บทความส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วีดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม
ชมรมพุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์กรมสรรพากรใสสะอาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใบสมัครรวมพลังแผ่นดิน
ใจไทยใสสะอาด
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เยาวชนไทยใสสะอาด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อเรา
 

 

 

คำสั่งกรมสรรพากร

 

  ที่ ท. 153/2552 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมสรรพากร

 

  ที่ ท. 141/2549  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมสรรพากร

 

  ที่ ท. 297/2548  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมสรรพากร

 

  ที่ ท. 296/2548  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด

 

 

 

 

space
Last update : Tuesday, September 8, 2009
Navigator :  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด > คำสั่ง