ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
พระบรมราโชวาท
คำสั่ง
วินัย/จรรยาบรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อุทาหรณ์ก่อนทำผิด
บทความส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วีดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม
ชมรมพุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์กรมสรรพากรใสสะอาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใบสมัครรวมพลังแผ่นดิน
ใจไทยใสสะอาด
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เยาวชนไทยใสสะอาด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อเรา
 

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (สรรพากร Call Center)

โทร. 1161  (20 คู่สาย)

 

ให้บริการข้อมูลสรรพากรทางโทรศัพท์แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไป

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. (ไม่พักกลางวัน)

คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียนต่อกรมสรรพากร

 

e-mail address

sotoso@rd.go.th

 

ที่ตั้ง

894/45 ซอยระนอง 2  ถนนพระราม 5 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

 

space
Last update : Monday, December 27, 2010
Navigator :  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด > ติดต่อเรา