ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
พระบรมราโชวาท
คำสั่ง
วินัย/จรรยาบรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อุทาหรณ์ก่อนทำผิด
บทความส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วีดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม
ชมรมพุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์กรมสรรพากรใสสะอาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใบสมัครรวมพลังแผ่นดิน
ใจไทยใสสะอาด
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เยาวชนไทยใสสะอาด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อเรา
 

กฎ  ก.พ.ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

___________________

 

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๘ (๕)  และมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ก.พ.  จึงออกกฎ ก.พ. ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้ดังต่อไปนี้

                      ข้อ  ๑   กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                      ข้อ  ๒  ให้ยกเลิกความใน (๘)  ของข้อ ๖  แห่งกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)   ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๓๕  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                       “(๘)   ในรอบปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการสิบสองเดือน  โดยไม่มีวันลาเกินกว่า  สี่สิบห้าวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้

                                     (ก)       ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

                                     (ข)       ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน

                                     (ค)       ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันทำการ

                                     (ง)       ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่

                                     (จ)       ลาพักผ่อน

                                     (ฉ)      ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

                                     (ช)       ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

การนับจำนวนวันลาไม่เกินสี่สิบห้าวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลา

ป่วยตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันทำการ”

                      ข้อ  ๓   ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๒  แห่งกฎ ก.พ.  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๓๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                       “ข้อ ๑๐   การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน   ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๖(๘) (ซ)  ในรอบปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๖ (๕)  หรือ (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าแปดเดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา

                      ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโอน  เลื่อนตำแหน่ง  ย้าย  สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง   ทบวง   กรม   ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๖ (๘)  (ซ)  ในรอบปีที่แล้วมา   ให้นำผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย

                      ข้อ  ๑๒   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งในรอบปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๖ (๘) (ซ)   ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนได้ปีละไม่เกินหนึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ     โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละปีที่ควรจะได้เลื่อน   ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีผู้บังคับบัญชากำหนด”

 

                                       ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๙

 

                                                                                (ลงชื่อ)                        บรรหาร  ศิลปอาชา

                                                                                                            (นายบรรหาร   ศิลปอาชา)

                                                                                                                       นายกรัฐมนตรี

                                                                                                                        ประธาน ก.พ.

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างกฎ  ก.พ.  ฉบับที่ ๑๔  (พ.ศ. ๒๕๓๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๓๕

ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน

____________________

 

หลักการ

                      แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญเกี่ยวกับสิทธิการลาคลอดบุตรให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

เหตุผล

                      โดยที่ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕     ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๙   กำหนดให้ข้าราชการมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินเก้าสิบวัน  และได้ยกเลิกสิทธิการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดโดยได้รับเงินเดือนไม่เกินสามสิบวันทำการ  เพื่อให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของข้าราชการพลเรือนสามัญมีความสอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

 

 

 

หมายเหตุ ๑.  นำส่งโดยหนังสือสำนักงาน ก.พ.  ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ ว ๒๕  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๓๙

                                ๒. ประกาศราชกิจจานุเบกษา    ฉบับกฤษฎีกา   เล่ม  ๑๑๓   ตอนที่  ๗๑  ก  วันที่  ๒๘ 

      พฤศจิกายน  ๒๕๓๙

space
Last update : Tuesday, August 9, 2005
Navigator :  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด > วินัย/จรรยาบรรณ