ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
พระบรมราโชวาท
คำสั่ง
วินัย/จรรยาบรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อุทาหรณ์ก่อนทำผิด
บทความส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วีดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม
ชมรมพุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์กรมสรรพากรใสสะอาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใบสมัครรวมพลังแผ่นดิน
ใจไทยใสสะอาด
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เยาวชนไทยใสสะอาด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อเรา
 

ข้อบังคับ  ก.พ.

ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน

.ศ.  ๒๕๓๗

____________________

 

                       โดยที่ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน  ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย  ฉะนั้น  เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดีสำนึกในหน้าที่    สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น   จึงสมควรให้มีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง  เกียรติคุณ  เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน  อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส  ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๘(๕)  และมาตรา  ๙๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จึงออกข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้ดังต่อไปนี้

 

จรรยาบรรณต่อตนเอง

 

                       ข้อ  ๑    ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี  และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ

                       ข้อ  ๒   ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์      และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้  ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

                       ข้อ  ๓   ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

 

                       ข้อ  ๔    ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ

                       ข้อ  ๕   ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ   รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุสมผล  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ

                       ข้อ  ๖   ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

                       ข้อ  ๗   ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

 

                       ข้อ  ๘   ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน   รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

                       ข้อ  ๙   ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา   พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน  ขวัญ  กำลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

                       ข้อ  ๑๐  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ     รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

                       ข้อ  ๑๑  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี

                       ข้อ  ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

 

                       ข้อ  ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อ  มีน้ำใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน   เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  ต่อไป

                       ข้อ  ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป

                       ข้อ  ๑๕  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ    หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น  หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

                       ข้อ  ๑๖  ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

   

ให้ไว้ ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗

                                                                                                                               (ลงชื่อ)     ชวน  หลีกภัย

                                                                                                                                          (นายชวน  หลีกภัย)

                                                                                                                                             นายกรัฐมนตรี

                                                                                                                                             ประธาน ก.พ.

หมายเหตุ 

                ข้อบังคับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม  ๑๑๑  ตอนที่  ๑๙ ง  ลงวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๓๗

space
Last update : Tuesday, August 9, 2005
Navigator :  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด > วินัย/จรรยาบรรณ