ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
พระบรมราโชวาท
คำสั่ง
วินัย/จรรยาบรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อุทาหรณ์ก่อนทำผิด
บทความส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วีดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม
ชมรมพุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์กรมสรรพากรใสสะอาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใบสมัครรวมพลังแผ่นดิน
ใจไทยใสสะอาด
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เยาวชนไทยใสสะอาด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อเรา
 

ประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง  แบบบัญชีแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-----------------------------------

 

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  32  และมาตรา  39  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงกำหนดแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

 

                                ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  ใช้แบบบัญชีดังกล่าวเป็นแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ใช้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

 

                                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2542

                                                                                                                                โอภาส  อรุณินท์

                                                                                                                        ประธานกรรมการป้องกัน

                                                                                                                 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

space
Last update : Tuesday, August 9, 2005
Navigator :  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด > วินัย/จรรยาบรรณ