ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
พระบรมราโชวาท
คำสั่ง
วินัย/จรรยาบรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อุทาหรณ์ก่อนทำผิด
บทความส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วีดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม
ชมรมพุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์กรมสรรพากรใสสะอาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใบสมัครรวมพลังแผ่นดิน
ใจไทยใสสะอาด
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เยาวชนไทยใสสะอาด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อเรา
 

 

  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

 

  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

         เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

 

  พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรธุรกิจ พ.ศ.2547

space
Last update : Thursday, September 13, 2007
Navigator :  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด > กฎหมายที่เกี่ยวข้อง