ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/5069

วันที่

: 17 มิถุนายน 2548

เรื่อง

: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ประเด็นปัญหา

: มาตรา 40(8), มาตรา 50(2), มาตรา 52

 

 

          1. บริษัทจัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีหน้าที่ในการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินส่วนแบ่งของกำไรที่จ่ายจากกองทุนรวม

ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เข้าลักษณะเป็นเงินได้

พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และถ้าผู้มีเงินได้พึงประเมินซึ่งอยู่ในประเทศไทย

ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 10.0 ของเงินได้พึงประเมิน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินส่วนแบ่งของกำไรนั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

เงินได้ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 262) พ.ศ. 2536 และตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี

เงินได้ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ดังนี้


             (1) แบบ ภ.ง.ด.2 ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(2) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) และ (4)


             (2) ภ.ง.ด.3 ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50(3)(4) และ (5) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร


          บริษัทฯ หารือว่าจะนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.2 หรือ ภ.ง.ด.3

 

 

แนววินิจฉัย

          กรณีตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ จ่ายเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่เมื่อผู้มีเงินได้ซึ่งอยู่ในประเทศไทยและได้รับเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวมดังกล่าว ยอมให้

ผู้จ่ายเงินได้นั้นหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.2 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลานำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งภาษีเงินได้ การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่น

รายการ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

 

 

เลขตู้

: 68/33457

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161