ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/5091

วันที่

: 20 มิถุนายน 2548

เรื่อง

: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

 

ประเด็นปัญหา

: มาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

          นาย ส. ขอหารือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต โดยมีข้อเท็จจริงว่า

          ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี สามีหรือภริยาซึ่งเป็นฝ่ายผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของสามีหรือภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000.-บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การที่นาย ส. (ผู้มีเงินได้) นำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายเพื่อการประกันชีวิตของบุตรทั้งสองคนมาหักลดหย่อน จะชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นหรือไม่

 

 

แนววินิจฉัย

          กรณีเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำมาหักลดหย่อนตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น จะต้องเป็นการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้หรือสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น และมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งได้ประกันชีวิตให้กับบุคคลอื่นจะมีสิทธิหักลดหย่อนได้แต่ประการใด ดังนั้น การที่นาย ส. นำเบี้ยประกันชีวิตของบุตร

ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้มาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงเป็นการ

หักลดหย่อนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

เลขตู้

: 68/33463

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161