ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
พระบรมราโชวาท
คำสั่ง
วินัย/จรรยาบรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อุทาหรณ์ก่อนทำผิด
บทความส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วีดีทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม
ชมรมพุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์กรมสรรพากรใสสะอาด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใบสมัครรวมพลังแผ่นดิน
ใจไทยใสสะอาด
ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เยาวชนไทยใสสะอาด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อเรา
 

 

 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (http://www.fact.or.th)

 

 ศูนย์ราชการใสสะอาดกระทรวงการคลัง (http://www.mof.go.th/cleandept)

 

 ศูนย์ศุลกากรใสสะอาด (http://www.customs.go.th/Ctc/Ctc.jsp)

 

 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมบัญชีกลาง (http://www.cgd.go.th/webperson/index.html)

 

 ราชการใสสะอาดสำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th/project/project_transp.asp)

 

 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/thai/clean_transparent.htm)

 

 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมการปกครอง (http://www.dopa.go.th/web_pages/m03021000/)

 

space
Last update : Thursday, September 25, 2008
Navigator :  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด > เชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด