ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่  147)

เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

 

----------------------------------

   

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 438) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ดังต่อไปนี้

 

                          ข้อ  1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้าง ต้องประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษเป็นหนังสือให้ลูกจ้างทราบเป็นการทั่วไป ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

 

                         ข้อ  2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องเริ่มต้นจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างภายในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และเมื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างคนใดของตนในเดือนใดต้องจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้ลูกจ้างคนนั้นติดต่อกันทุกเดือนพร้อมกับการจ่ายเงินเดือน ในกรณีที่หยุดจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างคนนั้นในเดือนใด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างคนนั้นตั้งแต่เดือนหลังจากเดือนที่หยุดจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างคนนั้น

 

                        ข้อ  3 เงินเดือนที่ต้องนำมารวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ ต้องเป็นเงินเดือนที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างตามบัญชีอัตราเงินเดือน หรือตามหลักเกณฑ์หรือตามวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเดือนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

                                ในกรณีลูกจ้างเข้าทำงานก่อนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 เงินเดือนตามวรรคหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าเงินเดือนสำหรับระยะเวลาเต็มเดือนของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 หรือในกรณีคำนวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทำงานในแต่ละเดือนจำนวนเงินที่ต้องนำไปคำนวณตามระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเป็นเงินเดือนต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่นำไปคำนวณตามระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเป็นเงินเดือนของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548

                               ในกรณีลูกจ้างเข้าทำงานในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 หรือภายหลังเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 เงินเดือนตามวรรคหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าเงินเดือนสำหรับระยะเวลาเต็มเดือนของเดือนที่เข้าทำงาน หรือในกรณีคำนวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทำงานในแต่ละเดือนจำนวนเงินที่ต้องนำไปคำนวณตามระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเป็นเงินเดือนต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่นำไปคำนวณตามระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเป็นเงินเดือนของเดือนที่เข้าทำงาน

 

                   ข้อ  4 ลูกจ้างซึ่งได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิในการเพิ่มเงินเดือนหรือจำนวนเงินที่นำไปคำนวณตามระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างนั้นซึ่งจะมีสิทธิได้รับการเพิ่มเงินดังกล่าวตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

                              กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้เพิ่มเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับเงินเดือนที่มิได้คำนวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทำงานในแต่ละเดือน จำนวนเงินเดือนที่จะต้องนำมารวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษต้องไม่ต่ำกว่าเงินเดือนของเดือนที่มีการเพิ่มเงินเดือน และสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับเงินเดือนที่คำนวณเงินเดือนตามระยะเวลาการทำงานในแต่ละเดือน จำนวนเงินที่ต้องนำไปคำนวณตามระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเป็นเงินเดือนที่จะนำมารวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่นำไปคำนวณตามระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเป็นเงินเดือนที่มีการเพิ่มขึ้นแล้ว

 

                   ข้อ  5  เงินเดือนที่จะนำมารวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษของลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดที่ได้ออกจากงานไปแล้ว และได้กลับเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นอีกในภายหลังให้เป็นดังนี้

                                 (1) กรณีลูกจ้างซึ่งมิใช่ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนที่คำนวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทำงานในแต่ละเดือน เงินเดือนนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าเงินเดือนของเดือนที่มีเงินเดือนมากที่สุดที่ลูกจ้างนั้นเคยได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ก่อนที่ลูกจ้างนั้นออกจากงาน

                                 (2) กรณีลูกจ้างซึ่งได้รับเงินเดือนที่คำนวณเงินเดือนจากระยะเวลาการทำงานในแต่ละเดือน จำนวนเงินที่ต้องนำไปคำนวณตามระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเป็นเงินเดือน ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่นำไปคำนวณตามระยะเวลาการทำงานเพื่อคำนวณเป็นเงินเดือนที่มีจำนวนมากที่สุด ที่ลูกจ้างนั้นเคยได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ก่อนที่ลูกจ้างนั้นออกจากงาน

                                      เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษตามวรรคหนึ่งต้องจ่ายเพิ่มเติมจากเงินเดือนและเงินได้อื่นอันเนื่องมาจากการจ้างแรงงานที่ลูกจ้างได้รับอยู่เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วก่อนออกจากงานจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

 

                  ข้อ 6 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้าง ต้องยื่นแบบแจ้งการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้

                                การยื่นแบบแจ้งการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2549

                               การยื่นแบบแจ้งการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ (web site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

                               (1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่สถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่

                                    ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

                               (2) สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

 

                      ข้อ 7 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548

 

 

ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์ 

(นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

 

แบบแจ้งการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ >>

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 21, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161