ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
ระบบโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามมาตรการภาษีฯ
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
ยื่นแบบด้วยสื่อฯ และฝากไฟล์ออนไลน์
ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ SVS  
โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component :SWC)  
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฯ  
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นด้วยสื่อฯ(ภ.ง.ด.92)  
คำแนะนำการให้บริการ  
ขั้นตอนการดำเนินการ  
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ  
กำหนดการรับยื่น  
สถานที่รับยื่น  
หลักฐานที่ต้องนำมายื่น  
หนังสือแจ้งความประสงค์(รายใหม่)  
คู่มือ Online ภ.ง.ด.92  
การชำระภาษี  
การออกใบเสร็จรับเงิน  
ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึก ภ.ง.ด.92  
ดาวน์โหลดโปรแกรม Borland Database Engine  
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
บริการจดทะเบียน
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
e-Tax Invoice by email
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.
สำนักงานบัญชีตัวแทน
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
Download
 
Un title page
    คำแนะนำการให้บริการ
  ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
  แจ้งความประสงค์เข้าโครงการ
    กำหนดการรับยื่น
  สถานที่รับยื่น
  หลักฐานที่ต้องนำยื่น
  การชำระภาษี
  การออกใบเสร็จรับเงิน
    คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.92
     ยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ปีภาษี 2554

  วิธีแก้ปัญหา Error Could not fount Object
    โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.92 ยื่นด้วย
     สื่อคอมพิวเตอร์ Version 2016
     ปีภาษี 2558
 
  รูปแบบตารางข้อมูล ภ.ง.ด.92 ยื่นด้วย
     สื่อคอมพิวเตอร์ ปีภาษี 2558
 
  รายชื่อและรหัสพรรคการเมืองปีภาษี 2556
  คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.92
     ยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ปีภาษี 2554ประกาศ 

สามารถ Download โปรแกรมบันทึกข้อมูล
ภ.ง.ด.92 ยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ Version 2016
ปีภาษี 2558 ที่หัวข้อ :: [ดาวน์โหลด] ::สามารถ Download รูปแบบตารางข้อมูล
 ภ.ง.ด.92 ยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ปีภาษี 2558
(INPUT FORMAT)
ที่หัวข้อ :: [ดาวน์โหลด] ::


โครงการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
(ภ.ง.ด.92) ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล์
somruedee.wo@rd.go.th
หรือ โทร.0-2272-8726 

clear-gif
Last Update : Tuesday, March 15, 2016