ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ
ภาษีการรับมรดก
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
อากรแสตมป์
มูลนิธิหรือสมาคม
อนุสัญญาภาษีซ้อน
Thai
 
English
 
กรอบการเจรจา
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
ผู้ประกอบการส่งออก
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
SMEs
ROH
Transfer Pricing
หนังสือรับรอง
หลักเกณท์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี
AEC
E-Commerce
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
e-Book
Infographic Pasi


clear-gif


ผู้ดูแลเนื้อหา : กลุ่มภาษีระหว่างประเทศ สำนักวิชาการแผนภาษี
โทร. 02-272-8632 , 02-272-8636-7
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update : Thursday, June 4, 2015

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161