ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สิทธิประโยชน์ของสำนักงาน

          สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่มีรายได้ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากสำนักงานฯ จากที่ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 30 ให้คงเหลือร้อยละ 10 สำหรับรายได้จากการให้บริการของสำนักงานฯแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาในต่างประเทศของสำนักงานฯ

          2. ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากสำนักงานฯ จากที่ต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 30 ให้คงเหลือร้อยละ 10 สำหรับรายได้ค่าสิทธิจากการวิจัยและพัฒนาที่สำนักงานฯ ได้รับจากวิสาหกิจในเครือหรือสาขาในต่างประเทศของสำนักงานฯ อันเนื่องมาจากผลการวิจัยและพัฒนาที่สำนักงานฯกระทำขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้โดยให้รวมถึงรายได้ค่าสิทธิที่สำนักงานฯได้รับจากผู้ผลิตหรือ ผู้ให้บริการอื่นที่ได้นำผลการวิจัยและพัฒนาของสำนักงานฯ ไปให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาในต่างประเทศของสำนักงานฯ ด้วย

          3. ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากสำนักงานฯ จากที่ต้องเสียจากกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 30 ให้คงเหลือร้อยละ 10 สำหรับดอกเบี้ยที่สำนักงานฯ ได้รับจากวิสาหกิจในเครือและหรือสาขาในต่างประเทศของสำนักงานฯ ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่สำนักงานฯได้กู้มาเพื่อนำมาให้วิสาหกิจในเครือหรือสาขาในต่างประเทศของสำนักงานฯกู้ต่อ

          4. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับเงินปันผลที่สำนักงานฯ ได้รับจากวิสาหกิจในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          5. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งได้รับเงินปันผลจากสำนักงานฯ เฉพาะที่จ่ายจากกำไรของกิจการของสำนักงานฯที่ได้รับลดอัตราภาษีนิติบุคคล

          6. กำหนดให้สำนักงานฯมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสำหรับทรัพย์สินประเภทอาคารถาวร ที่สำนักงานฯ ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์มา เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของสำนักงานฯในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าต้นทุนในวันที่ได้อาคารนั้นมา และส่วนที่เหลือสามารถทยอยหักภายในระยะเวลา 20 ปี

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, November 29, 2006

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161