ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/767

วันที่

: ลว. 30 มกราคม 2549

เรื่อง

: ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีเงินได้จาก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 39 มาตรา 91/2(3) และมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

: เงินได้จากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยรัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนฯ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ขอหารือดังนี้
(1) กรณีที่สมาชิกกองทุนขอกู้เงินจากคณะกรรมการกองทุนฯ สัญญากู้ยืมเงิน และ
คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสารจะต้องทำการปิดอากรแสตมป์ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
หรือไม่
(2) คณะกรรมการกองทุนฯ จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่
(3) คณะกรรมการกองทุนฯ จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในนามคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือไม่

แนววินิจฉัย

: 1. ภาษีเงินได้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการตามนโยบายของรัฐบาล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
กองทุนหมู่บ้านฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก จึงเข้าลักษณะ
เป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตาม
มาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร
3. อากรแสตมป์
สัญญากู้ยืมเงิน เข้าลักษณะตราสาร 5 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร
ซึ่งผู้ให้กู้เข้าลักษณะฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล ดังนั้น สัญญากู้ยืมเงิน รวมทั้งคู่ฉบับหรือคู่ฉีก
ดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 69/33852

 


 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161