ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง  ขยายเวลาการชำระภาษีอากรสำหรับการยื่นแบบแสดง ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

 

----------------------------------

 

                       เพื่อเป็นการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีและบรรเทาภาระในการเสียภาษี ตลอดจนเพื่อรณรงค์ให้ผู้เสียภาษีรายใหม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมากยิ่งขึ้น จึงสมควรขยายเวลาการชำระภาษีเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่มีภาษีต้องเสียน้อยกว่า 3,000 บาท ได้มีโอกาสยื่นรายการและชำระภาษีอากรโดยสามารถผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันไม่เกิน 6 งวด ให้เป็นการถูกต้องต่อไป โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และไม่ต้องรับผิดทางอาญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร จึงขยายเวลาการชำระภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

                       ข้อ 1 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่สามารถผ่อนชำระเป็นงวด  งวดละเท่าๆ กันไม่เกิน 6 งวด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ต้องเสียภาษีของปีภาษี 2548 เฉพาะกรณีซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่ว่าจะมีเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549

 

                      ข้อ 2 กรณีผู้ต้องเสียภาษีไม่สามารถชำระภาษีได้ภายในกำหนดเวลาพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 โดยมีภาษีอากรที่ต้องชำระรวมกันทุกประเภทเงินได้พึงประเมินและจากการคำนวณภาษีทุกกรณี เป็นจำนวนเงินน้อยกว่า 3,000 บาท  ให้มีสิทธิยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันไม่เกิน 6 งวด โดยงวดแรกต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2549 และงวดสุดท้ายให้ชำระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2549

                            ภาษีอากรที่ขอผ่อนชำระตามวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้ชำระภายในกำหนดเวลา ให้หมดสิทธิได้รับประโยชน์ตามประกาศนี้เฉพาะภาษีอากรสำหรับงวดที่มิได้ชำระตามกำหนดเวลา รวมทั้งงวดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระทั้งหมดด้วย และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่มิได้ชำระและงวดต่อๆ ไปด้วย  

 

                    ข้อ 3 ประกาศนี้ไม่มีผลต่อภาษีอากร เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่ได้เสียไปแล้วก่อนหรือในวันที่ที่ลงในประกาศนี้

 

                    ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และสถานที่ชำระภาษีอากร ได้ตามที่เห็นสมควร

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2549

 

นายไชยยศ  สะสมทรัพย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 123  ตอนที่ 22 ง  วันที่  7  มีนาคม  2549)

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161