ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สรุปคำถามของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในวันปฐมนิเทศ
เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2549 
ลำดับที่ คำถาม คำตอบ
1 ห้างประกอบการขาดทุนทางบัญชี เจ้าหน้าที่กำกับดูแลให้ปรับปรุงบวกกลับรายการให้เป็นกำไรเพื่อมีภาษีชำระ TA ต้องรายงานข้อยกเว้นการปรับปรุงภาษีข้อ 4 หรือไม่  ห้างฯ สามารถปรับปรุงรายการดังกล่าวในแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ได้ ซึ่งจะไม่กระทบต่องบการเงินของห้างฯ  ดังนั้น เมื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของห้างฯ แล้วไม่พบข้อผิดพลาดก็ไม่ต้องรายงานเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี เพียงแต่บันทึกรายการที่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลให้ปรับปรุงไว้ในกระดาษทำการ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
2 ถ้าผู้สอบรับตรวจลูกค้าหลายราย ซึ่งต้องทำการสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า แล้วขั้นตรวจนับชนกันหลายราย ผู้สอบต้องใช้วิธีการตรวจสอบอย่างไร แล้วถ้าเข้าสังเกตการณ์ไม่ได้ต้องออกหน้ารายงานอย่างไร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องเลือกใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกรณี โดยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี หมวดรหัส 500 - 599 เรื่อง หลักฐานการสอบบัญชี ซึ่งวิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรเลือกใช้ในการตรวจสอบและรับรองบัญชีของแต่ละกิจการ จะต้องรวมถึง การขอข้อมูลจากธนาคาร การขอยืนยันยอดลูกหนี้เจ้าหนี้ การขอยืนยันการออกใบกำกับภาษี การเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ และการตรวจสอบเอกสารสิทธิต่าง ๆ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถใช้วิธีการดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องใช้วิธีการอื่นที่ให้ความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันและอยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำได้ ดังนั้น การที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับงานหลายรายและวันที่ตรวจนับสินค้าของลูกค้าตรงกันหลายราย ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ต้องทำการเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่ให้ความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันและอยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำได้ เช่น การเข้าตรวจนับด้วยตนเองการให้ผู้ช่วยของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นผู้เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือแทน เป็นต้น และเมื่อใช้วิธีการดังกล่าวแล้วไม่พบข้อผิดพลาดก็ไม่ต้องรายงานเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีเพียงแต่ต้องบันทึกไว้ในกระดาษทำการเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
3 กรณีห้างไม่ได้ประกอบกิจการ ต้องระบุไว้ในรายงานหรือไม่ ถึงแม้ห้างจะไม่ได้ประกอบกิจการ แต่จะต้องมีงบการเงินซึ่งประกอบด้วยรายการบัญชีต่างๆ  ดังนั้นผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็ต้องทำการตรวจสอบรายการบัญชีที่ปรากฎในงบการเงินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด หากไม่พบข้อผิดพลาดก็ไม่ต้องรายงานเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
4 ถ้าตรวจสอบห้างฯ ที่มีการส่งออกสินค้าเราต้องขอข้อมูลจากกรมศุลกากรหรือไม่ เพื่อแสดงว่ายอดขายบันทึกครบถ้วน การขอข้อมูลการส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อตรวจสอบยอดขายส่งออกของห้างฯ ว่าครบถ้วนหรือไม่เป็นวิธีการตรวจสอบอย่างหนึ่งที่เหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถกระทำได้ แต่เนื่องจากข้อมูลส่งออกของห้างฯ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะไปขอข้อมูลดังกล่าวที่กรมศุลกากรด้วยตนเองไม่ได้ ต้องให้ห้างฯ  ทำหนังสือมอบอำนาจแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นผู้กระทำการขอข้อมูลดังกล่าวแทน
5 การขอยืนยันใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ตอบกลับจะมีวิธีใดต้องปฏิบัติบ้าง เพื่อให้เกิดความแน่ใจ กรณีขอยืนยันใบกำกับภาษีซื้อแล้วไม่ได้รับคำตอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่ให้ความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันและอยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำได้ เช่น ไปดูสถานประกอบการของผู้ออกใบกำกับภาษีซื้อว่ามีจริงและประกอบกิจการที่ได้ขายสินค้าประเภทเดียวกันกับที่ปรากฎในใบกำกับภาษีซื้อนั้นหรือไม่  หรือตรวจการรับสินค้าว่าได้รับสินค้าตามใบกำกับภาษีซื้อจริง  หรือตรวจการชำระเงินตามใบกำกับภาษีว่าได้มีการจ่ายจริง  เป็นต้น  ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจจะไม่ให้ความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันกับการขอยืนยันใบกำกับภาษี ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาผลการตรวจสอบว่าท่านมั่นใจเพียงใด หากท่านมั่นใจก็ สรุปผลไว้ในกระดาษทำการและไม่ต้องออกรายงานโดยมีข้อยกเว้น
6 ในกรณีที่เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ พบว่ามีผลต่าง 10-15 % ธุรกิจประกอบ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ต้องรายงานหรือไม่ ถ้ารายงานต้องรายงานในข้อใด และมีเกณฑ์ ตัดสินใจว่าแต่ละธุรกิจควรจะกี่เปอร์เซ็นต์ กรมสรรพากรมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนว่าข้อผิดพลาดที่ตรวจพบจะต้องเป็นร้อยละเท่าใดที่จะต้องนำมารายงานเป็นข้อยกเว้น  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ จะต้องกำหนดระดับความมีสาระสำคัญที่ตนยอมรับได้ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งจำนวนเงิน(ปริมาณ) และลักษณะ(คุณภาพ) หากเห็นว่าข้อผิดพลาดที่ตรวจพบมีสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบ ต่องบการเงินทั้งด้านบัญชีและภาษีอากร ผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็ต้องรายงานเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
7 การยืนยันใบกำกับภาษีซื้อ 20 รายการ ถ้าหากห้างมีคู่ค้าเจ้าหนี้แค่ 8 ราย ต้องทำอย่างไร ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องขอยืนยันใบกำกับภาษีซื้อเท่ากับจำนวนรายที่มี คือ จำนวน 8 ราย รายละ 1 ฉบับ และเป็นใบกำกับภาษีฉบับที่มีมูลค่าสูงสุด
8 ห้างส่วนใหญ่ใช้บ้านเป็นสถานประกอบการ จะต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายอย่างไรถึงเหมาะสม เช่น  ค่าไฟ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปดูสถานประกอบการว่ามีสัดส่วนการใช้เนื้อที่และสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าระหว่างกิจการกับที่พักอาศัยของหุ้นส่วนมีสัดส่วนอย่างไร ผู้สอบก็สามารถปันส่วนตามสัดส่วนดังกล่าวก็ได้
9 ลักษณะธุรกิจ ไม่มีเอกสาร เป็นปกติ เช่น ร้านอาหาร ซื้อสินค้าจากตลาดสดควรแก้ไขอย่างไร  ให้ลงเป็นต้นทุนได้เท่าไรจึงเหมาะสม กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานจากการซื้อสินค้าในตลาดสดเพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชี ผู้สอบ บัญชีภาษีอากรควรแนะนำให้กิจการดำเนินการจัดทำหลักฐานการซื้อสินค้าจากตลาดสดขึ้นโดย กิจการจัดทำใบสำคัญจ่ายขึ้นและให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามในใบสำคัญจ่ายพร้อมทั้งผู้ที่รับเงิน (ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึงผู้ที่จะต้องไปซื้อสินค้าที่ตลาดสด) ลงลายมือชื่อในใบสำคัญจ่ายดังกล่าวด้วย และให้ผู้ที่ขายสินค้าออกบิลเงินสดโดยระบุ วัน เดือน ปี ชื่อที่อยู่ รายการสินค้า จำนวนเงิน  และลายมือชื่อผู้ขายซึ่งเป็นผู้รับเงิน หรือหากผู้ขายสินค้าไม่ออกบิลเงินสดให้กิจการอาจออกบิลเงินสดโดยมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ผู้ขายสินค้าลงลายมือชื่อรับเงินในบิลเงินสดก็ได้   สำหรับกรณีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนของสินค้าดังกล่าวเนื่องจากกรมสรรพากร มิได้มีการกำหนดอัตราที่แน่นอนไว้ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีภาษีอากรควรใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึง ความเหมาะสมโดยเทียบเคียงอัตรกำไรขั้นต้นของกิจการกับกิจการอื่นที่ประกอบกิจการ ประเภทเดียวกัน 
10 ความไม่แน่นอนเปิดเผยแล้วในงบฯ  TA จะแสดงเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีข้อใด ความไม่แน่นอนเมื่อได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินแล้ว ก็ไม่ต้องรายงานเป็นข้อยกเว้นไว้รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
11 รายจ่ายที่ไม่มีเอกสารประกอบ เช่น ค่าการกุศล จะแสดงเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีข้อใด กรณีดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่ารายการดังกล่าวปรากฎในบัญชีแต่ไม่มีเอกสารประกอบรายการ บัญชี ดังนั้นเมื่อกิจการไม่ยอมปรับปรุงให้ถูกต้องผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็ต้องรายงานเป็น ข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีข้อ 1 (ไม่มีเอกสารประกอบรายการไม่ สามารถตรวจได้ว่ารายการบัญชีตรงกับเอกสารหรือไม่) ข้อ 2  (ไม่มีเอกสารให้ตรวจทำให้ไม่ สามารถตรวจได้ว่างบการเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีหรือไม่) และ ข้อ 4 (กระทบกำไรสุทธิ/ ขาดทุนสุทธิในการเสียภาษี)
12 กิจการไม่ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก จะแสดงเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีข้อใด เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มิได้กำหนดให้ห้างฯ ต้องจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ดังนั้นเมื่อกิจการไม่จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจึงไม่สามารถที่จะตรวจสอบยอดคงเหลือของเงินฝากจากงบพิสูจน์ยอดเงินฝากดังกล่าวได้  ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถดำเนินการจัดทำขึ้นเองเพื่อแสดงถึงยอดคงเหลือของเงินฝากธนาคารที่ได้จากการตรวจสอบว่าถูกต้องตรงกับงบการเงินหรือไม่ หากไม่พบข้อผิดพลาดผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็ไม่ต้องรายงานเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี เพียงแต่ต้องบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบดังกล่าวไว้ในกระดาษทำการเพื่อเป็น หลักฐานการตรวจสอบ 
13 ปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรท่านอื่น ผลปรากฎว่า ยอดยกมาไม่ถูกต้องจะต้อง รายงานเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีข้อใด กรณีตรวจพบว่ายอดยกมาไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องเสนอให้กิจการทำการปรับปรุงหากกิจการได้ปรับปรุงให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องรายงานเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบ และรับรองบัญชี  แต่ถ้ากิจการไม่ยอมปรับปรุงผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องพิจารณาว่าข้อผิดพลาด ดังกล่าวมีผลกระทบต่อรายงานในข้อใดบ้างก็ให้รายงานเป็นข้อยกเว้นในข้อนั้น เช่น ข้อผิดพลาดจากยอดยกมากดังกล่าวเป็นยอดที่เกิดจากรายการในบัญชีไม่ตรงกับเอกสารประกอบการลงบัญชี ก็ต้องรายงานเป็นข้อยกเว้นไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ข้อ 1 และข้อผิดพลาดดังกล่าวมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ ก็ให้รายงานเป็นข้อยกเว้น ไว้ในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีในข้อ 4  ด้วย เป็นต้น
14  มีการกำหนดราคาค่าตรวจสอบเป็นบรรทัดฐานหรือไม่ ถ้าจะเสนอราคาต่ำเกินไป ถือว่าผิดจรรยาบรรณกับเพื่อนร่วมวิชาชีพหรือไม่ การกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนไม่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับข้อตกลง ระหว่างผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีกับกิจการ  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กำหนดค่าธรรมเนียมหรือ ค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงต่ำตามยอดเงินหรือของมูลค่าทรัพย์สินใดที่ตนตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือมีส่วนในการตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็นเกณฑ์   สำหรับการที่ผู้ตรวจสอบ และรับรองบัญชีเสนอค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนในอัตราที่ต่ำเกินไปนั้นสามารถกระทำได้ หากไม่เป็นการตัดราคาเพื่อแย่งงานจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีรายอื่นถือว่าเป็นการปฏิบัติ ที่ผิดจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
15 ถ้ารับงานสอบบัญชีจากกิจการที่มีผู้สอบบัญชีอื่นในปีก่อน ต้องทำหนังสือสอบถามผู้สอบบัญชี คนเดิมตามมรรยาทหรือไม่ ในกรณีรับงานสอบบัญชีจากกิจการที่ปีก่อนผู้สอบบัญชีอื่นเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีผู้สอบบัญชีภาษีอากรอาจจะติดต่อกับผู้สอบบัญชีเดิมในกรณีที่ต้องการทราบว่ามีเหตุผลทางมรรยาทของวิชาชีพประการใดหรือไม่ที่ตนควรนำมาพิจารณาในการรับงาน  
clear-gif
Last update : Thursday, April 27, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์