ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/พ./3281

วันที่

: 21 เมษายน 2549

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ข้อกฎหมาย

:มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:             บริษัท บ. จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา และไวน์จากต่างประเทศ ("ผลิตภัณฑ์") เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย บริษัทฯ นำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันที่จดทะเบียนในต่างประเทศ โดยแต่ละปีบริษัทฯ จะต้องจัดทำและส่งงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายประจำปีให้กับบริษัท A เพื่อการอนุมัติผ่านทาง Regional Office โดยบริษัทฯ จะโฆษณาและจัดกิจกรรมผ่านทางบริษัทรับจัดกิจกรรมต่างๆ จากนั้นก็จะเรียกเก็บเงินจำนวนเท่ากับที่ได้รับอนุมัติจาก Regional Office จากบริษัท A เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ ต้องนำเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่บริษัท A จ่ายให้แก่บริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายในประเทศไทยมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

แนววินิจฉัย

:             กรณีบริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาและส่งเสริมการขายจากบริษัท A ตามข้อเท็จจริงข้างต้น หากบริษัทฯ มิได้ขายสินค้าหรือให้บริการใดๆ แก่บริษัท A เพื่อตอบแทนเงินสนับสนุนที่ได้รับจากบริษัท A เงินสนับสนุนดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นรายรับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ บริษัทฯ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

:69/34105

clear-gif
Last update : Thursday, August 8, 2013

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์