ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/4612

วันที่

:29 พฤษภาคม 2549

เรื่อง

:ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีใบลดหนี้

ข้อกฎหมาย

:มาตรา 65 ตรี (9) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:             กรณีการบันทึกบัญชีใบลดหนี้ของบริษัท ก. โดยมีรายละเอียดดังนี้
:            1. บริษัท ซ. ประกอบกิจการรับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์ กาแฟ ครีม และนมผงเด็ก ได้ทำสัญญารับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์ กาแฟ ครีม และนมผงเด็ก ให้กับบริษัทที่อยู่ในเครือบริษัท น. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 โดยได้กำหนดค่าใช้จ่ายทั้งหมดขึ้นก่อนจะมีการผลิตจริงและได้ตกลงเป็นราคาขายที่จะเรียกเก็บจากบริษัท น. ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณเป็นต้นทุนในราคาขายโดยกำหนดไว้ในอัตราคงที่ร้อยละ 8 ต่อปี หลังจากนั้นบริษัทฯ จึงได้ทำการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการรับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท น. โดยบริษัทฯ เสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในอัตราที่น้อยกว่าที่คำนวณเป็นต้นทุนราคาขายที่เรียกเก็บจาก น. และเมื่อมีการผลิตจริง พบว่า ค่าใช้จ่ายบางรายการมีจำนวนสูงและต่ำกว่าความเป็นจริง แต่โดยภาพรวมแล้ว ยังคงได้รับประโยชน์จึงไม่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงราคาขายกับบริษัท น.แต่อย่างใด
:            2. ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 บริษัท น. ได้ตรวจสอบต้นทุนของบริษัทฯ พบว่า อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นต้นทุนราคาขายกับบริษัท น. สูงกว่าที่ได้จ่ายให้กับธนาคาร และขอให้ลดราคาขาย บริษัทฯ จึงต้องออกใบลดหนี้กับบริษัท น. เนื่องจากเป็นลูกค้ารายเดียว และในสัญญามีการระบุเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาขายไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกใบลดหนี้จำนวน 15 ฉบับ รวมเป็นมูลค่าบริการทั้งสิ้น 57,700,390.20 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,039,027.32 บาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548
            บริษัทฯ หารือว่า การรับรู้รายการบัญชีใบลดหนี้จำนวน 57,700,390.20 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่

แนววินิจฉัย

:            กรณีที่บริษัท น. ได้ขอลดราคาขายและบริษัทฯ ได้ลดราคาขายให้ตามสัญญาที่ตกลงกันถือเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ บริษัทฯ มีสิทธินำมาลงเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร โดยในการคำนวณรายได้และรายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิให้ใช้เกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร รายจ่ายที่เกิดจากการลดหนี้ของยอดขายสำหรับปี 2546 ปี 2547 และปี 2548 จึงเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว และถึงแม้บริษัทฯ เพิ่งจะตกลงลดราคาขายให้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 ก็ไม่ใช่กรณีที่ทำให้ไม่สามารถจะลงรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นใดได้ การที่บริษัทฯ นำรายการบัญชีใบลดหนี้ของปี 2546 และปี 2547 มาลงรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 ทั้งจำนวนจึงไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะต้องยื่นปรับปรุงรายการใบลดหนี้ให้ตรงตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 65 ตรี (9) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

:69/34234

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161