ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติการนำส่งภาษี การยื่นรายการฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


Untitled Document

   
คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 222) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับเงินได้ที่บริจาคให้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกสและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 543) พ.ศ.2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266) ลำดับที่ 316 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลด์ เมท จำกัด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 265) ลำดับที่ 315 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 264) ลำดับที่ 314 บริษัท โกลบอล พีทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 263) ลำดับที่ 313 นายสุรัตน์ วรรณศรี
ท.ป.201/2555 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 524) ลำดับที่ 807 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 523) ลำดับที่ 806 มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 522) ลำดับที่ 805 มูลนิธิสวัสดิการทหารบก
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 521) ลำดับที่ 804 มูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 542)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 291 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, November 7, 2012

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161