ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


แบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ

(แนบพร้อมแบบ ภ.ง.ด.50)


ชื่อ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ...........................................................................................
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ ........................................ ถึงวันที่ ......................................
ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามรายการดังต่อไปนี้
      1. กิจการขายสินค้า บริการ หรือทรัพย์สิน ให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่าทรัพย์สิน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีแต่ต่ำกว่าราคาตลาด อันถือเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้ง
      มี ....................................................................................... ไม่มี

      2. กิจการซื้อทรัพย์สินรวมทั้งรายจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว และค่าบริการในราคาที่เกินปกติ อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้ง
      มี ....................................................................................... ไม่มี

      3. กิจการตั้งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้โดยไม่มีตัวตน หรือมีตัวตน แต่จำนวนเกินความเป็นจริง อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้ง
      มี ....................................................................................... ไม่มี

      4. กิจการเกิดผลขาดทุนสุทธิติดต่อกันเกินกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี แต่มีการขยายกิจการ
      มี ....................................................................................... ไม่มี

      5. การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภาษีเงินได้และภาษีการค้า ณ ที่จ่าย) และนำส่งการจัดทำบัญชีพิเศษตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีบัญชีพิเศษลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2531 กิจการได้ดำเนินการแล้วหรือไม่
      ได้ดำเนินการแล้ว
      ไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ..................................................................................................................................
      ............................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งข้างต้นถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ
(..............................................................................)
ตำแหน่ง ..................................................................
วัน ............... เดือน ......................... พ.ศ. .................
ส่วนของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า
1. ถูกต้องตามที่ควรและมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2. กรณีอื่นๆ ................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................


(........................................................................................................)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ ..................................................................
วัน ................. เดือน .......................................... พ.ศ. .........................
คำเตือน

ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท ตาม มาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร

หน้าจอหลักบริการสารสรรพากร : : หน้าจอหลัก ต.ค.44 : : หน้าก่อน : : หน้าต่อไป
clear-gif
Last update :
 Monday, March 17, 2003

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161