ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 92/2543

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับ ชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัด เก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 11 แห่ง ประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้สถาน ที่ต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงราย การและรับชำระเงิน ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจาก ที่ว่าการอำเภอ สำหรับผู้มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีภูมิ ลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

                        (1) หน่วยบริการรับชำระ ภาษีของสำนักงานสรรพากรเขตพระนคร ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                        (2) หน่วยบริการรับ ชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรเขตปทุมวัน ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารบริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

                ข้อ 2  ให้สรรพากรพื้น ที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้า ราชการ พลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในจำนวน ที่เหมาะสมกับปริมาณงานเป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร”เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                        (1) สรรพากรพื้นที่ 1 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระ เงินภาษีอากร ตามข้อ 1(1)

                        (2) สรรพากรพื้นที่ 2 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระ เงินภาษีอากรตามข้อ 1(2)

 

                ข้อ 3  การ เสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็น การสมบูรณ์เมื่อได้รับ ใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ 2 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 

                ข้อ 4  คำสั่ง นี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและ รับชำระเงิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากร ตามข้อ 1(1) ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2543 และตาม ข้อ 1(2) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543

 

สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543

 

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์ศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, August 18, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161