ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป. 79/2542

เรื่อง  กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

 

---------------------------------------------

 

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากร และให้การบริหารการจัดเก็บ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่ง ประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้สถานที่ต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากที่ว่าการอำเภอ สำหรับผู้มีหน้าที่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

                        (1) หน่วยบริการรับชำระภาษีของสำนักงานสรรพากรเขตปทุมวัน ที่ ตั้งอยู่ ณ อาคาร บริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์การค้ามาบุญครอง)

                        (2) หน่วยบริการรับชำระภาษีของสำนักงานสรรพากรเขตจตุจักร ที่ ตั้งอยู่ ณ อาคาร บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว)

                        (3) หน่วยบริการรับชำระภาษีของสำนักงานสรรพากรเขตพระโขนง (สาขา) ที่ตั้งอยู่ ณ อาคาร บริษัทบางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 1091 1093 ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา)

                        (4) หน่วยบริการรับชำระภาษีของสำนักงานสรรพากรเขตบางกะปิ ที่ ตั้งอยู่ ณ อาคาร บริษัทเดอะมอล์ลกรุ๊ป จำกัด สาขาบางกะปิ เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (ศูนย์การค้าเดอะมอล์ลบางกะปิ)

 

                ข้อ 2  ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณงานเป็น เจ้าหน้าที่ รับชำระเงินภาษีอากรเพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                        (1) สรรพากรพื้นที่ 2 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(1)

                        (2) สรรพากรพื้นที่ 5 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(2)

                        (3) สรรพากรพื้นที่ 9 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(3)

                        (4) สรรพากรพื้นที่ 10 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ 1(4)

 

สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542

 

ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, August 19, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161