ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
อ้างอิงรูปภาพอ้างอิง
 
:: โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร ::

 
  ปาฐกถาและแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ (วันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2550)
W
A
 
  รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
file.doc file.pdf
 
  คุณศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร
file.doc file.pdf
 
  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
file.doc file.pdf
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา นิมมานเหมินท์ อาจารย์พิเศษ นิติฯ จุฬาฯ
file.doc file.pdf
 
  อาจารย์ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานศาลอุทรณ์ภาค 1
file.doc file.pdf
 
  อาจารย์ทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์ บริษัทเอิร์นแอนด์อิงค์
file.doc file.pdf
 
  อาจารย์พิภพ วีระพงษ์
file.doc file.pdf
 
  เปิดโครงการ (วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2550)
W
A
 
  "ความเป็นมา" โดย รองศาสตราจารย์ ทัชชมัย ฤกษะสุต
file.doc file.pdf
 
  "นโยบายภาครัฐฯ" โดย คุณศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร
file.doc file.pdf
 
  "บทบาทหน้าที่ฯ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย
file.doc file.pdf
 
  คุณขวัญชัย วศวงศ์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์, กรรมการฯ
file.doc file.pdf
 
  คุณสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรรมการฯ
file.doc file.pdf
 
  ประมวลรัษฎากรที่ดีและเป็นธรรมในมุมมองของภาคเอกชน
W
A
 
  คุณศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเปิดการสัมมนา
file.doc file.pdf
 
  คุณสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
file.doc file.pdf
 
  ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ
file.doc file.pdf
 
  คุณชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการฯ สภาหอการค้าฯ
file.doc file.pdf
 
  คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ
file.doc file.pdf
 
  คุณจินตนา พันธุฟัก เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
file.doc file.pdf
 
  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บและการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
W
A
 
  อาจารย์ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ผู้พิพากษาศาลฎีกา
file.doc file.pdf
 
  คุณอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ สภาวิชาชีพบัญชี
file.doc file.pdf
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา นิมมานเหมินท์ สำนักกฎหมายฯ เคพีเอ็มจีฯ
file.doc file.pdf
 
  คุณอวยพร ตันละมัย บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
file.doc file.pdf
 
  คุณสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรมสรรพากร
file.doc file.pdf
 
  คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิตย์ สภาวิชาชีพบัญชี
file.doc file.pdf
 
  คุณดีน โต๊ะกาเรม อดีตอธิบดีอัยการฝ่ายคดีภาษีอากร
file.doc file.pdf
 
  คุณชัยชนะ ประยูรสิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
file.doc file.pdf
 
  คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
file.doc file.pdf
 
  ภาษีไม่ยากอีกต่อไป มาร่วมใจแก้ไขประมวลรัษฎากร
W
A
 
  วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2551 - ภาคเช้า
file.doc file.pdf
 
  วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2551 - ภาคบ่าย
file.doc file.pdf
 
  วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 - ภาคเช้า
file.doc file.pdf
 
  วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 - ภาคบ่าย
file.doc file.pdf
 
  วันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2551
file.doc file.pdf
 
  สรุปประเด็นการสัมมนาระดมความคิดเห็น
W
A
 
  วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2551 - ภาคเช้า
file.doc file.pdf
 
  วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2551 - ภาคบ่าย
file.doc file.pdf
 
  แนวคิดในการปฏิรูประบบภาษีอากรของไทย (วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2551)
W
A
 
  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์
file.doc file.pdf
 
  กล่าวเปิดการประชุมฯ ของคณะทำงานกรมฯ (วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2551)
W
A
 
  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม อดีตอัยการสูงสุด
file.doc file.pdf
 
  การประชุมพิจารณาผลการศึกษาฯ (วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551) มาตรการ
W
A
 
  การบริหารจัดเก็บภาษีฯ โดยศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวนิช
file.doc file.pdf
 
  เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลฯ โดยรองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
file.doc file.pdf
 
  เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ โดยอาจารย์ทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์
file.doc file.pdf
 
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และธุรกิจเฉพาะ โดยอาจารย์อวยพร ตันละมัย
file.doc file.pdf
 
 
 
file.doc
= Download file Microsoft Word
W
 
file.pdf
= Download file Adobe Acrobat
A
space


Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 1.0

Last update : Monday, December 15, 2008
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร