ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลspaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
รองอธิบดี
รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

ประวัติการศึกษา

2520 - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2525 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553 - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
2554 - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
2556 - เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2551 - นักวิชาการสรรพากร 9 ชช. สำนักงานสรรพากรภาค 12
  - นิติกร 9 ชช. สำนักกฎหมาย
2554 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
2555 - สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 3
  - สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 2
2556 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสืบสวนและคดี
2558 - รองอธิบดีกรมสรรพากร
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
       

   


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 24, 2017

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161