ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 36)

 เรื่อง กำหนดประเภทเงินได้พึงประเมินเพื่อยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาเป็นตัวแทนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

 

---------------------------

 

 

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6(22) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2538 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดประเภทเงินได้พึงประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อยกเว้นอากรแสตมป์ สำหรับการมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาเป็นตัวแทนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ดังต่อไปนี้

 

                           ข้อ 1  ผู้มอบอำนาจต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยสื่อคอมพิวเตอร์และได้รับอนุมัติแล้ว

 

                           ข้อ 2  ผู้มอบอำนาจต้องมีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร และคู่สมรสฝ่ายภริยาต้องมีเงินได้พึงประเมินเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และได้แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร

 

                           ข้อ 3  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยสื่อคอมพิวเตอร์จะต้องส่งแผ่นบันทึก แถบบันทึก หรือสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไข ดังนี้

 

                                      (1) กรณีแถบบันทึกข้อมูล (TAPE) ต้องมีคุณสมบัติ

                                            (ก) เป็น NON-STANDARD (NO LABEL) เท่านั้น

                                            (ข) เป็น TAPE 9 TRACKS มี DENSITY 1,600 B.P.I.หรือ 6,250 B.P.I

                                            (ค) ใช้ EBCDIC CODE ของ IBM หรือ UNIVAC หรือ NEC ในการบันทึกข้อมูล

 

                                      (2) กรณีแผ่นบันทึก (DISKETTE) ต้องมีคุณสมบัติ

                                            (ก) ขนาด 31/2 นิ้ว แบบ HIGH DENSITY

                                            (ข) รหัสภาษาไทยที่ใช้บันทึกข้อมูลต้องใช้รหัส สมอ

                                            (ค) FILE ข้อมูลที่จัดทำต้องเป็น TEXT FILE ชนิด STANDARD FILE ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการกับ TEXT FILE ที่ TRANSFER มาจาก FILE ของ DBASE III ที่ใช้คำสั่ง COPY DBASE FILE มาเป็น TEXT FILE ชนิด STANDARD FILE โดยใช้คำสั่ง USE (FILE NAME) และ COPY TO (FILE NAME) TXT SDF

 

                                      (3) สำหรับ FILE NAME ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 8 CHARACTERS โดยมี RECORD FORMAT (RECORD SIZE = 110 CHARACTERS และ BLOCK SIZE = 10 RECORD) ดังนี้

FIELD NO

COLUMN

ข้อมูลที่บันทึก

1

1 - 10

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงาน/บริษัท

2

11 - 20

รหัสหน่วยงาน/แผนก/สาขาที่พนักงาน ลูกจ้างสังกัดอยู่

3

21 - 30

รหัสประจำตัวหรือลำดับที่ของพนักงาน ลูกจ้าง

4

31 - 40

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของพนักงาน ลูกจ้าง

5

41 - 50

คำนำหน้าชื่อ (ของพนักงาน ลูกจ้าง)

6

51 - 80

ชื่อ

7

81 - 110

นามสกุล

 

 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2538

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 20, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161