ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/พ./1136

วันที่

: 7 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 77/1(5) มาตรา 77/2(1) และมาตรา 81(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:               มหาวิทยาลัย ก. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ
              มหาวิทยาลัย ก. ได้ทำสัญญาให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่า สัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ไม่ต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

แนววินิจฉัย

:              กรณีมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535 รับจ้างทำวิจัยและ เป็นที่ปรึกษาการวิจัยโครงการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะ เป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี หากในการให้บริการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ นำรายรับ ที่ได้จากการให้บริการทั้งหมด นำส่งรัฐโดยไม่หักรายจ่าย มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม มาตรา 81(1)(ท) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 70/34771

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161