ทั่วโลก
 
 
คำสั่งกรมสรรพากร
คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 64/2539
เรื่อง มอบอำนาจการสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากรเพื่อให้การสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร และกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.430/2537 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2537
ข้อ 2  มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่ สรรพากรจังหวัด และสรรพากรจังหวัด(สาขา)สั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร ตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 3  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ
อธิบดีกรมสรรพากร

Last update : Tuesday, September 17, 2002