ทั่วโลก
 
 
คำสั่งกรมสรรพากร
คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. 62/2539
เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานสรรพากรสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/19 แห่งประมวลรัษฎากรเพื่อให้การสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/19 แห่งประมวลรัษฎากร ดำเนินการไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.41/2535 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานสรรพากรขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/19 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535
ข้อ 2  มอบหมายให้เจ้าพนักงานดังต่อไปนี้สั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(1) สรรพากรพื้นที่ สำหรับท้องที่สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่นั้น
(2) สรรพากรจังหวัด หรือสรรพากรจังหวัด (สาขา) สำหรับท้องที่จังหวัด หรือจังหวัด (สาขา) นั้น
“(3) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ตามที่กรมสรรพากรกำหนด”
( ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.110/2545 )
ข้อ 3  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2539

ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ
อธิบดีกรมสรรพากร

Last update : Tuesday, September 17, 2002