ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      ขยายกำหนดเวลายื่นรายการเพื่อชำระหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนิติบุคคลอาคารชุด

 

---------------------------------------------

 

                ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลายื่นรายการเพื่อชำระหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2540 เพื่อขยายกำหนดเวลายื่นรายการ (แบบ ค.10) เพื่อปรับปรุงการเสียภาษีตามแบบแสดงรายการของนิติบุคคลอาคารชุด ที่เข้าลักษณะตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 33/2540 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ซึ่งได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้โดยให้สามารถขอคืนภาษีขายที่ได้ยื่นชำระไว้แล้วได้ แม้จะเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี ตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมกับชำระภาษีซื้อในส่วนที่ได้รับคืนหรือได้ใช้เครดิตในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วให้แก่กรมสรรพากร โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่มและไม่ต้องรับผิดทางอาญา นั้น

 

                เนื่องจากยังมีนิติบุคคลอาคารชุดอีกเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถใช้สิทธิได้ทันภายในกำหนดเวลาตามประกาศกรมสรรพากรดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระไว้แล้วเป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี

 

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 อัฏฐวรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร จึงขยายกำหนดเวลายื่นรายการ (แบบ ค.10) เพื่อปฏิบัติการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบแสดงรายการ โดยชำระภาษีซื้อและคืนภาษีขายของนิติบุคคลอาคารชุดออกไปอีกครั้งหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1 นิติบุคคลอาคารชุดต้องเข้าลักษณะตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 33/2540 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 นั่นคือ เป็นนิติบุคคลอาคารชุดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งกระทำกิจการเฉพาะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้ ทำให้ไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องนำเงินกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภคที่เป็นค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นที่เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดมารวมคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

                        (1) นิติบุคคลอาคารชุดต้องกระทำกิจการเฉพาะเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้

                        (2) นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่กระทำกิจการใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้

                        (3) นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่ขายสินค้าหรือให้บริการใดกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของห้องชุดนั้น และ

                        (4) กิจการตามวัตถุประสงค์ตาม (1) ต้องเป็นกิจการซึ่งตามปกติวิสัยในการจัดการดูแลรักษาอาคารชุดเป็นกิจการที่จำเป็นและสมควร

 

                ข้อ 2  นิติบุคคลอาคารชุดที่เข้าลักษณะตามข้อ 1 และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ซึ่งมีความประสงค์จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระไว้ในขณะยื่นแบบแสดงรายการก่อนที่จะได้มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรดังกล่าว ไม่ว่านิติบุคคลอาคารชุดนั้นจะได้รับแจ้งการประเมินหรือคำสั่งให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว หรืออยู่ระหว่างถูกเรียกตรวจสอบไต่สวน หรืออยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือต่อศาล ให้ยื่นรายการ(แบบ ค.10) พร้อมรายการแสดงรายละเอียดของภาษีขายและภาษีซื้อ พร้อมทั้งภาษีที่ชำระหรือขอคืนเป็นรายเดือนภาษีตามแบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้เดิมพร้อมกับชำระหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 4 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวมทั้งไม่ต้องรับผิดทางอาญาสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าว

 

                ข้อ 3  ในกรณีที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาล นิติบุคคลอาคารชุดต้องทำคำร้องเป็นหนังสือขอถอนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือถอนฟ้องต่อศาลในกรณีที่เป็นโจทก์ หรือทำคำร้องเป็นหนังสือขอให้กรมสรรพากรถอนฟ้องต่อศาลกรณีที่เป็นจำเลย และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้อนุมัติหรืออนุญาตแล้ว

 

                ข้อ 4  นิติบุคคลอาคารชุดที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศนี้ให้ยื่นรายการ(แบบ ค.10)ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2543

การยื่นรายการ(แบบ ค.10) ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือเขตท้องที่ ที่ได้ยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้

 

                ข้อ 5  อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และสถานที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

 

เกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, August 19, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161