ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      การนำส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

 

---------------------------------------------

 

                 ตามที่มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยื่นรายการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมด้วย บัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรอง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลาบัญชี นั้น

 

                โดยที่ได้มีประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินให้ผู้มีหน้าที่จัด ทำบัญชีที่ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองงบการเงิน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ให้มีการขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งต้องยื่นงบการเงินอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 แต่ยังไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ ออกไปเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมทะเบียนการค้าดังกล่าว กรมสรรพากรจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ไว้ดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2544 มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมด้วยงบการเงิน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องคำนวณภาษีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับการประกอบกิจการ

 

                ข้อ 2 ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยังไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 กรมสรรพากรจะผ่อนผันให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมแนบเอกสารซึ่งยังมิได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้

                        (1) แบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ จำนวน 1 ฉบับ

                        (2) งบการเงิน (ไม่ต้องแนบรายงานการสอบบัญชี) จำนวน 1 ชุด

เอกสารตาม (1) และ (2) ต้องมีผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ผู้จัดการหรือผู้รับ ผิดชอบในการดำเนินการของกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) โดยยื่น ณ สำนักงานสรรพากรเขต สำนักงานสรรพากรเขต (สาขา) สำนักงานสรรพากรอำเภอ สำนักงานสรรพากรอำเภอ (สาขา) หรือสำนักงาน สรรพากรกิ่งอำเภอ ในท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545

 

                ข้อ 3 เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมเอกสารตามข้อ 2 แล้ว กรมสรรพากรจะออกใบเสร็จรับเงินให้ตามปกติ แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลยังคงมีหน้าที่ต้องนำส่งเอกสารที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองให้ถูกต้องครบถ้วน ณ หน่วยงานสรรพากรตามข้อ 2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ดังนี้

                        (1) แบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ ที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตลงลายมือชื่อรับรองแล้ว จำนวน 1 ชุด

                        (2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ชุด

 

                ข้อ 4 กรณีงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองตามข้อ 3 มีรายการแตกต่างจากรายการตามงบการเงิน ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ยื่นไว้ตามข้อ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ -บุคคลต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกหนึ่งฉบับ พร้อมกับการยื่นเอกสารที่มีผู้สอบบัญชี รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองตามข้อ 3 ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ว่ารายการที่แตกต่างกันดังกล่าวจะทำ ให้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคลาดเคลื่อนจากเดิมหรือไม่ก็ตาม และในกรณีที่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยังคงต้องรับผิดชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนที่ขาด พร้อมเงินเพิ่มตามที่กฎหมาย กำหนด

 

                อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วนในคราว เดียวกัน กรมสรรพากรจึงขอให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบความ ถูกต้องของการจัดทำบัญชีและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็น หุ้นส่วน หรือผู้จัดการ ให้ทันภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2545

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, August 19, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161