ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 106/2544

เรื่อง      การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของผู้ประกอบกิจการท่าเรือ และผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ และแนะนำเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการให้บริการของผู้ประกอบกิจการท่าเรือ และผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ในคำสั่งนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

                        (1) “การให้บริการของกิจการท่าเรือ” หมายความว่า การจัดอำนวยความสะดวกด้านการเดินเรือ การรับเรือเข้าเทียบท่าหรือหลักผูกเรือหรือทุ่นผูกเรือ การเก็บรักษาสินค้า การขนถ่ายสินค้าทั้งที่บรรจุตู้สินค้าหรือไม่ได้บรรจุตู้สินค้า สินค้าที่บรรจุหีบห่อหรือไม่ได้บรรจุหีบห่อสิ่งของ คนโดยสาร สัตว์มีชีวิต ภาชนะขนส่ง ขึ้นหรือลงเรือ การจัดการทางการค้าและการจัดการอื่น ๆ ทั้งในท่าเรือ และบริเวณที่ต่อเนื่องกับท่าเรือให้แก่เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของตู้สินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ร้องขอทำการ

                              “ค่าบริการของกิจการท่าเรือ” หมายความว่า ค่าภาระ ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ในการใช้บริการในท่าเรือและบริเวณที่ต่อเนื่องกับท่าเรือที่ผู้ประกอบกิจการท่าเรือเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทน เจ้าของตู้สินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ร้องขอทำการ

                        (2) “กิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ” หมายความว่า

                                      (ก) การให้บริการยกขนหรือเคลื่อนย้ายสินค้า ตู้สินค้า สิ่งของหรืออื่น ๆ โดยใช้เครื่องจักร รถเครน รถเทรลเลอร์ ฯลฯ

                                      (ข) การให้บริการขนถ่ายสินค้า โดยใช้แรงงานคน (Stevedore)

                                      (ค) การให้บริการใช้เรือลากหรือจูงหรือดันเรือให้เข้าเทียบท่าหรือออกจากท่า

                                      (ง) การให้บริการตรวจนับจำนวนสินค้าหรือตู้สินค้า

                                      (จ) การให้บริการทำความสะอาดตู้สินค้า

                                      (ฉ) การให้เช่าสังหาริมทรัพย์สำหรับยกหรือขนสินค้า เช่น ให้เช่าเครื่องจักร รถยก ปั้นจั่น เครื่องมือยกขน ฯลฯ

                                     (ช) การให้บริการเก็บรักษาสินค้าในโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า

                                     (ซ) การให้บริการเก็บรักษาสินค้าหรือตู้สินค้าในลานกองเก็บสินค้าหรือลานกองตู้สินค้า

                                     (ฌ) การให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

                        “ค่าบริการของกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ” หมายความว่า ค่าบริการของกิจการตาม (ก) – (ฌ) ที่ผู้ประกอบกิจการท่าเรือเรียกเก็บจากเจ้าของเรือหรือตัวแทน เจ้าของตู้สินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้ร้องขอทำการ

                        (3) “การให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือ” หมายความว่า

                                     (ก) การให้บริการโรงพักสินค้าเพื่อตรวจของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือของรัฐและของเอกชน (รพท.) (Inland Container Depot หรือ ICD)

                                     (ข) การให้บริการสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการ ส่งออก (สตส.) (Off Dock CFS) ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้ทำได้เฉพาะสินค้าขาออก

                                     (ค) การให้บริการสถานที่บริการรับฝากตู้สินค้าของรัฐและของเอกชน (Container Depot)

 

                ข้อ 2  กรณีผู้ประกอบกิจการท่าเรือให้บริการของกิจการท่าเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบกิจการท่าเรือมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

                        ผู้ประกอบกิจการท่าเรือตามวรรคหนึ่ง ต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับหรือพึงได้รับทั้งที่เป็นค่าบริการของกิจการท่าเรือ และค่าบริการของกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าการให้บริการนั้น ผู้ประกอบกิจการท่าเรือจะคิดค่าบริการของกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือรวมในหรือแยกค่าบริการของกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าเรือออกจากค่าบริการของ กิจการท่าเรือ

                        การให้บริการตามวรรคหนึ่ง ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ เว้นแต่ผู้ประกอบกิจการท่าเรือได้ออกใบกำกับภาษีหรือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการ ทั้งนี้ โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร

 

                ข้อ 3  มูลค่าของฐานภาษีที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 2 ประกอบด้วย

                        (1) ค่าภาระ ได้แก่

                                     - ค่าภาระการใช้ท่าของเรือ

                                     - ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป

                                     - ค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้า

                                     - ค่าภาระการใช้ทุ่นผูกเรือ

                                     - ค่าภาระยกขนสินค้าขาเข้า

                                     - ค่าภาระยกขนสินค้าขาออก

                                     - ค่าภาระยกขนตู้สินค้า

                                     - ค่าภาระฝากสินค้าขาเข้า

                                     - ค่าภาระฝากสินค้าขาออก

                                     - ค่าภาระฝากตู้สินค้า

                                     - ค่าภาระแรงงานพิเศษ

                                     - ค่าภาระทำความสะอาดท่า

                                     - ค่าภาระรองาน

                                     - ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ

                                     - ค่าภาระที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

                        (2) ค่าบริการ ได้แก่

                                     - ค่าบริการเรือลากจูง

                                     - ค่าบริการบรรจุสินค้าขาออกเข้าตู้สินค้า

                                     - ค่าบริการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้สินค้า

                                     - ค่าบริการบรรทุกขนถ่ายสินค้าเทกอง

                                     - ค่าบริการใช้ปั้นจั่นเพื่อทำการขนถ่ายตู้สินค้า

                                     - ค่าบริการไฟฟ้าสำหรับตู้สินค้าห้องเย็น

                                     - ค่าบริการโทรศัพท์บนเรือ

                                     - ค่าบริการรับขนกระเป๋าเดินทาง

                                     - ค่าบริการผ่านท่าสำหรับตู้สินค้า

                                     - ค่าบริการผ่านท่าสำหรับรถบรรทุก

                                     - ค่าบริการชั่งน้ำหนักสินค้า

                                     - ค่าบริการที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

                        (3) ค่าเช่า ได้แก่

                                     - ค่าเช่าปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า

                                     - ค่าเช่ารถปั้นจั่นเคลื่อนที่

                                     - ค่าเช่ารถยกตู้สินค้า

                                     - ค่าเช่ารถหัวลาก

                                     - ค่าเช่ารถพ่วง

                                     - ค่าเช่าเรือขุด

                                     - ค่าเช่าที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

                        (4) ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ได้แก่

                                     - ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า

                                     - ค่าธรรมเนียมการชั่งรถบรรทุกสินค้า

                                     - ค่าธรรมเนียมปั้นจั่นลอยน้ำ

                                     - ค่าล่วงเวลาการบริการเรือ

                                     - ค่าล่วงเวลาการบริการขนถ่ายสินค้าขาเข้า

                                     - ค่าล่วงเวลาขาออก

                                     - ค่าควบคุมดูแลป้องกันอัคคีภัย

                                     - ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

 

                ข้อ 4  กรณีผู้ประกอบกิจการท่าเรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ภายในบริเวณท่าเรือ เช่น ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน โรงพักสินค้า เข้าลักษณะเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร

 

                ข้อ 5  ให้นำความในข้อ 1 ถึงข้อ 4 มาใช้บังคับสำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการให้บริการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันกับกิจการท่าเรือโดยอนุโลม

 

                ข้อ 6   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวปฏิบัติ หรือคำวินิจฉัยใดของกรมสรรพากร ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิก

 

                ข้อ 7  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2544

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, August 19, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161