ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

 

ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

                    ด้วยขณะนี้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๓๒ จะครบกำหนดอายุห้าปีในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรดังกล่าวจึงต้องยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๔) ภายใน ๓ เดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th >ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี >ยื่นแบบ >แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.๐๔) มิฉะนั้นจะถือว่า หมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตท่านจะต้องแจ้งการเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้ครบถ้วน จึงจะสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๙๖๗๗

 

ข้อควรระวัง กรณีที่ท่านจะเข้ารับการอบรมในวันสุดท้ายของการต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือใกล้เคียงวันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถยื่นแบบแจ้งการเข้ารับการอบรม (บภ.๐๖) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายในวันเดียวกันได้ และเป็นเหตุให้ไม่สามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (บภ.๐๔) ได้ทันภายในกำหนดเวลา

ครั้งที่

เลขทะเบียน

วันสุดท้ายของการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต (บภ.๐๔)

TA๐๐๑๐๔๖ - TA๐๐๑๕๒๗

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓๒

TA๐๐๓๑๑๒ - TA๐๐๓๑๕๗

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

****************************

            ยื่นแบบ บภ.๐๔

 

 

 

clear-gif
Last update : Monday, July 1, 2019

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์