ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ป. 37/2536

เรื่อง  การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อในห้างสรรพสินค้า

 

---------------------------------------------

 

                เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงินในห้างสรรพสินค้าตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                ข้อ 1  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า โดยขายสินค้าทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

                        (1) การขายสินค้าในแผนกที่มีสินค้าทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น แผนก Super Market

                                 (ก) หากห้างสรรพสินค้าขายสินค้าทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในคราวเดียวกัน ห้างสรรพสินค้าสามารถใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 ในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ โดยจะต้องมีรหัสหรือเครื่องหมายที่แสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว

                                 (ข) หากห้างสรรพสินค้าขายสินค้าเฉพาะประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงประเภทเดียว ห้างสรรพสินค้าสามารถใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 ในการออกใบเสร็จรับเงินได้ แต่จะต้องไม่มีข้อความว่า "ใบกำกับภาษีอย่างย่อ" ในใบเสร็จรับเงินดังกล่าว และจะต้องมีรหัสหรือเครื่องหมายหรือข้อความที่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่ามิใช่ใบกำกับภาษีอย่างย่ออยู่ในใบเสร็จรับเงินนั้น และในม้วนกระดาษต่อเนื่องบันทึกรายการประจำวัน (Daily Transaction Journal) ด้วย โดยสามารถใช้หมายเลขลำดับของใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องกันไปกับหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

                        (2) การขายสินค้าในแผนกที่มีเฉพาะสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด เช่น แผนกหนังสือ

                                 (ก) หากห้างสรรพสินค้าประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ ห้างสรรพสินค้าก็สามารถออกใบเสร็จรับเงินซึ่งไม่มีข้อความว่า "ใบกำกับภาษี" หรือ "ใบกำกับภาษีอย่างย่อ" ได้ โดยใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้สำหรับใบรับตามมาตรา 105 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร

                                 (ข) หากห้างสรรพสินค้าประสงค์จะใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินออกใบเสร็จรับเงิน เครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกล่าวจะต้องมิใช่เครื่องบันทึกการเก็บเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้ใช้สำหรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 โดยใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้สำหรับใบรับตามมาตรา 105 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร

 

                ข้อ 2  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

 

จัตุมงคล โสณกุล

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, August 19, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161