ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
 
 
คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
-----------------------------------------------
 
                         ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘๐) พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้มีภาษีที่ต้องเสียทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทในปีภาษีนั้น แต่ผู้มีเงินได้ยังคงมีหน้าที่ในการคำนวณและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เพื่อให้การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงในสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
 
                         ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป นอกจากจะต้องคำนวณภาษีตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว (เงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คูณด้วยอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้) ผู้มีเงินได้จะต้องคำนวณภาษีตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากรด้วย โดยนำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) ถึง (๘) แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าว คูณด้วยอัตราภาษีร้อยละ ๐.๕ หากมีจำนวนภาษีที่ต้องเสียมากกว่าจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามจำนวนที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
ตัวอย่าง
                              (๑) กรณีภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และไม่มีภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
                              ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ก. เป็นผู้มีเงินได้จากการขายของ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท
การคำนวณตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได้พึงประเมิน
๘๐๐,๐๐๐
บาท
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาในอัตราร้อยละ ๘๐
๖๔๐,๐๐๐ 
บาท
หัก ลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้
๓๐,๐๐๐ 
บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิ
๑๓๐,๐๐๐ 
บาท
หัก เงินได้สุทธิ ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก (ได้รับยกเว้นภาษี)
๑๕๐,๐๐๐ 
บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี
บาท
มีภาษีต้องเสียจำนวน (ในอัตราร้อยละ ๑๐)
บาท
การคำนวณตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร  
เงินได้พึงประเมิน
๘๐๐,๐๐๐ 
บาท
คูณอัตราภาษีร้อยละ ๐.๕ คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน
๔,๐๐๐
บาท
                              ดังนั้น ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ก. ได้รับยกเว้นภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด
                              (๒) กรณีภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และมากกว่าภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
                              ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ข. เป็นผู้มีเงินได้จากการขายของ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การคำนวณตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร  
เงินได้พึงประเมิน
๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาในอัตราร้อยละ ๘๐
๘๐๐,๐๐๐ 
บาท
หัก ลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้
๓๐,๐๐๐ 
บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิ
๑๗๐,๐๐๐ 
บาท
หัก เงินได้สุทธิ ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก (ได้รับยกเว้นภาษี)
๑๕๐,๐๐๐ 
บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี
๒๐,๐๐๐
บาท
มีภาษีต้องเสียจำนวน (ในอัตราร้อยละ ๑๐)
๒,๐๐๐ 
บาท
การคำนวณตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร  
เงินได้พึงประเมิน
๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท
คูณอัตราภาษีร้อยละ ๐.๕ คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน
๕,๐๐๐ 
บาท
                              ดังนั้น ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ข. ต้องเสียภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
                              (๓) กรณีภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร มีจำนวนทั้งสิ้นเกิน ๕,๐๐๐ บาท และมากกว่าภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
                              ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ค. เป็นผู้มีเงินได้จากการขายของ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ในปีภาษี ๒๕๕๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
การคำนวณตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร  
เงินได้พึงประเมิน
๑,๑๐๐,๐๐๐ 
บาท
หัก ค่าใช้จ่ายเหมาในอัตราร้อยละ ๘๐
๘๘๐,๐๐๐
บาท
หัก ลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้
๓๐,๐๐๐
บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิ
๑๙๐,๐๐๐
บาท
หัก เงินได้สุทธิ ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก (ได้รับยกเว้นภาษี)
๑๕๐,๐๐๐
บาท
คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคำนวณภาษี
๔๐,๐๐๐
บาท
มีภาษีต้องเสียจำนวน (ในอัตราร้อยละ ๑๐)
๔,๐๐๐
บาท
การคำนวณตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได้พึงประเมิน
๑,๑๐๐,๐๐๐
บาท
คูณอัตราภาษีร้อยละ ๐.๕ คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจำนวน
๕,๕๐๐
บาท
                         ดังนั้น ในปีภาษี ๒๕๕๒ นาย ค. ต้องเสียภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน ๕,๕๐๐ บาท
                         จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
กรมสรรพากร
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 
สำนักกฎหมาย
โทร. 0-2272-8287-8
 
 
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, June 5, 2009

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161