ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2542-2548
ข้อมูลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2550
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรภาคในกรุงเทพฯ
หน่วย :ล้านบาท
หน่วยงาน
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
110,778.250
101,970.407
(7.95)
106,086.691
4.04
112,278.562
5.84
125,327.448
11.62
147,252.183
17.49
183,251.623
24.45
225,993.568
23.32
243,471.516
7.73
256,506.340
5.35
79,414.344
70,198.340
(11.60)
72,744.752
3.63
75,690.917
4.05
82,547.864
9.06
91,218.819
10.50
107,466.894
17.81
123,648.959
15.06
143,347.009
15.93
152,711.425
6.53
86,545.171
76,221.781
(11.93)
72,703.431
(4.62)
74,858.489
2.96
79,748.723
6.53
91,174.756
14.33
105,440.943
15.65
123,544.645
17.17
140,325.235
13.58
157,751.006
12.42
รวมภาค 1 - 3
276,737.765
248,390.528
(10.24)
251,534.874
1.27
262,827.968
4.49
287,624.035
9.43
329,645.758
14.61
396,159.460
20.18
473,187.172
19.44
527,143.760
11.40
566,968.771
7.55
หน่วยงานอื่น+กองคลัง
77,856.009
64,865.966
(16.685)
61,961.960
(4.477)
70,115.256
13.159
70,109.479
(0.008)
77,663.113
10.77
90,533.645
16.57
101,778.159
12.42
106,895.486
5.03
105,291.358
(1.50)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
5,316.240
10,872.083
104.51
10,739.235
(1.22)
17,154.417
59.74
19,127.636
11.50
21,772.581
13.83
31,935.382
46.68
41,177.568
28.94
56,524.180
37.27
65,734.858
16.30
รวมทั้งกรุงเทพฯ
359,910.014
324,128.577
(9.94)
324,236.069
0.03
350,097.641
7.98
376,861.150
7.64
429,081.452
13.86
518,628.487
20.87
616,142.899
18.80
690,563.426
12.08
737,994.987
6.87

 

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161