ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ข้อมูลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2550
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 3
หน่วยงาน 
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวม สภ. 3
86,545.171
76,221.781
(11.93)
72,703.431
(4.62)
74,858.489
2.96
79,748.723
6.53
91,174.756
14.33
105,440.943
15.65
123,544.645
17.17
140,325.235
13.58
157,751.006
12.42
50,023.992
44,289.112
(11.46)
40,917.412
(7.61)
41,924.607
2.46
42,021.820
0.23
50,568.030
20.34
56,721.004
12.17
66,363.421
17.00
74,814.448
12.73
97,716.542
30.61
17,687.300
15,487.044
(12.44)
16,750.814
8.16
17,515.176
4.56
20,036.680
14.40
21,813.726
8.87
28,012.331
28.42
31,432.663
12.21
35,421.882
12.69
31,348.300
(11.50)
5,141.588
4,661.890
(9.33)
4,140.050
(11.19)
4,296.134
3.77
4,575.723
6.51
4,984.871
8.94
5,824.860
16.85
6,770.335
16.23
7,479.039
10.47
10,164.426
35.91
7,770.397
6,822.720
(12.20)
6,488.568
(4.90)
6,785.628
4.58
8,510.870
25.42
8,506.968
(0.05)
9,047.146
6.35
12,135.828
34.14
14,778.784
21.78
9,481.020
(35.85)
5,921.894
4,961.015
(16.23)
4,406.587
(11.18)
4,336.944
(1.58)
4,603.630
6.15
5,301.162
15.15
5,835.602
10.08
6,842.398
17.25
7,831.082
14.45
9,040.717
15.45
clear-gif
Last update :
 Friday, September 16, 2011

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161