ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 16  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
5,921.894
4,961.015
(16.23)
4,406.587
(11.18)
4,336.944
(1.58)
4,603.630
6.15
5,301.162
15.15
5,835.602
10.08
6,842.398
17.25
7,831.082
14.45
9,040.717
15.45
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,863.040
2,279.579
(20.38)
1,511.068
(33.71)
1,442.613
(4.53)
1,448.962
0.44
1,468.238
1.33
1,569.141
6.87
1,671.562
6.53
2,092.695
25.19
2,557.465
22.21
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
813.889
923.967
13.52
1,475.222
59.66
1,330.660
(9.80)
1,465.731
10.15
1,858.769
26.82
2,120.923
14.10
2,763.062
30.28
2,658.072
(3.80)
3,189.737
20.00
ภาษีการค้า
2.806
2.060
(26.59)
1.561
(24.22)
0.180
(88.47)
0.613
240.75
0.735
19.89
0.745
1.25
0.856
15.00
0.023
(97.26)
0.876
3,631.77
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,871.646
1,560.355
(16.63)
1,274.353
(18.33)
1,398.320
9.73
1,494.997
6.91
1,791.502
19.83
1,958.038
9.30
2,219.255
13.34
2,861.918
28.96
3,102.474
8.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
328.573
158.376
(51.80)
105.748
(33.23)
116.167
9.85
129.616
11.58
98.147
(24.28)
110.005
12.08
115.155
4.68
100.658
(12.59)
101.604
0.94
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
37.609
33.271
(11.53)
35.539
6.82
45.881
29.10
60.455
31.76
79.453
31.43
71.961
(9.43)
67.517
(6.18)
113.002
67.37
83.612
(26.01)
รายได้อื่น ๆ
4.331
3.407
(21.33)
3.096
(9.13)
3.123
0.87
3.255
4.23
4.317
32.64
4.790
10.94
4.991
4.21
4.713
(5.58)
4.949
5.02
clear-gif
Last update :
 Monday, January 19, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161