ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 14  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
5,141.588
4,661.890
(9.33)
4,140.050
(19.39)
4,296.134
3.77
4,575.723
6.51
4,984.871
8.94
5,824.860
16.85
6,770.335
16.23
7,479.039
10.47
10,164.426
35.91
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,083.495
1,679.603
(19.39)
1,265.778
(19.39)
1,206.588
(4.68)
1,272.318
5.45
1,223.274
(3.85)
1,318.254
7.76
1,432.317
8.65
1,670.629
16.64
2,224.722
33.17
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
714.066
960.550
34.52
1,222.017
(19.39)
1,349.968
10.47
1,462.056
8.30
1,661.764
13.66
2,102.024
26.49
2,326.314
10.67
2,264.918
(2.64)
3,494.580
54.29
ภาษีการค้า
5.652
2.441
(56.81)
1.425
(19.39)
0.904
(36.56)
1.143
26.42
0.227
(80.12)
0.309
36.11
1.119
262.08
0.400
(64.24)
0.401
0.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,871.954
1,763.313
(5.80)
1,515.726
(19.39)
1,608.018
6.09
1,697.308
5.55
1,954.001
15.12
2,240.060
14.64
2,860.095
27.68
3,406.658
19.11
4,330.132
27.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
431.881
216.956
(49.76)
99.182
(19.39)
89.759
(9.50)
105.481
17.52
101.053
(4.20)
112.233
11.06
95.285
(15.10)
84.116
(11.72)
81.621
(2.97)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
(19.39)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
29.227
35.015
19.80
32.249
(19.39)
37.481
16.22
33.482
(10.67)
39.579
18.21
46.402
17.24
49.579
6.85
47.089
(5.02)
26.865
(42.95)
รายได้อื่น ๆ
5.313
4.012
(24.49)
3.673
(19.39)
3.416
(7.00)
3.935
15.19
4.974
26.40
5.578
12.14
5.626
0.86
5.229
(7.06)
6.105
16.77
clear-gif
Last update :
 Monday, January 19, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161