ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 13  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
17,687.300
15,487.044
(12.44)
16,750.814
8.16
17,515.176
4.56
20,036.680
14.40
21,813.726
8.87
28,012.331
28.42
31,432.663
12.21
35,421.882
12.69
31,348.300
(11.50)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
4,414.126
4,210.347
(4.62)
4,198.567
(0.28)
4,778.563
13.81
5,192.642
8.67
5,627.382
8.37
6,636.134
17.93
6,982.958
5.23
8,616.125
23.39
7,297.837
(15.30)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4,227.616
4,835.306
14.37
6,823.638
41.12
7,206.960
5.62
8,147.091
13.04
8,656.802
6.26
12,832.588
48.24
14,644.814
14.12
15,622.741
6.68
13,863.782
(11.26)
ภาษีการค้า
5.529
4.119
(25.50)
3.677
(10.73)
1.226
(66.66)
0.941
(23.21)
2.701
186.96
0.914
(66.15)
0.113
(87.65)
0.253
124.23
0.005
(97.85)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
6,809.602
5,194.191
(23.72)
4,600.984
(11.42)
4,620.501
0.42
5,730.568
24.02
6,634.026
15.77
7,710.687
16.23
8,815.987
14.33
9,882.248
12.09
9,197.525
(6.93)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2,181.341
1,183.501
(45.74)
1,038.482
(12.25)
822.102
(20.84)
864.946
5.21
759.742
(12.16)
679.570
(10.55)
813.045
19.64
1,113.686
36.98
838.774
(24.68)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
44.279
56.039
26.56
82.305
46.87
82.735
0.52
97.094
17.36
128.904
32.76
148.128
14.91
171.197
15.57
182.544
6.63
145.109
(20.51)
รายได้อื่น ๆ
4.807
3.541
(26.34)
3.161
(10.73)
3.089
(2.28)
3.398
10.01
4.168
22.65
4.310
3.40
4.548
5.54
4.285
(5.79)
5.268
22.93
clear-gif
Last update :
 Monday, January 19, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161