ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร สท.กทม 11
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
3,846.984
4,161.955
8.19
4,647.713
11.67
5,034.500
8.32
5,718.228
13.58
7,057.866
23.43
8,472.562
20.04
10,391.072
22.64
11,216.254
7.94
11,858.829
5.73
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
803.156
711.444
(11.42)
632.289
(11.13)
696.449
10.15
862.409
23.83
950.722
10.24
1,111.053
16.86
1,387.649
24.90
1,470.488
5.97
1,691.037
15.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1,926.849
2,445.930
26.94
3,129.730
27.96
3,286.518
5.01
3,547.126
7.93
4,533.381
27.80
5,025.656
10.86
6,299.321
25.34
6,667.837
5.85
6,795.671
1.92
ภาษีการค้า
1.206
0.397
(67.08)
0.028
(92.95)
0.004
(85.71)
0.004
(9.42)
0.014
278.58
0.758
5,428.27
0.158
(79.19)
0.009
(94.61)
0.000
(100.00)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
927.534
937.038
1.02
841.450
(10.20)
996.163
18.39
1,228.962
23.37
1,513.440
23.15
2,269.165
49.93
2,630.262
15.91
3,001.392
14.11
3,266.399
8.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
177.097
56.363
(68.17)
33.202
(41.09)
41.862
26.08
61.455
46.80
47.442
(22.80)
49.640
4.63
53.223
7.22
52.652
(1.07)
69.164
31.36
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
9.229
8.743
(5.27)
9.279
6.13
11.349
22.31
15.766
38.92
9.952
(36.88)
12.548
26.09
16.173
28.89
19.908
23.10
32.605
63.77
รายได้อื่น ๆ
1.913
2.040
6.64
1.735
(14.95)
2.155
24.21
2.506
16.28
2.914
16.29
3.741
28.40
4.285
14.54
3.968
(7.42)
3.953
(0.36)
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161