ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม 10  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
10,107.980
8,833.078
(12.61)
9,525.885
7.84
9,628.983
1.08
10,350.153
7.49
11,570.418
11.79
13,864.539
19.83
15,862.125
14.41
17,540.057
10.58
21,884.000
24.77
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,961.595
2,364.687
(20.15)
1,976.484
(16.42)
2,049.062
3.67
2,239.694
9.30
2,448.733
9.33
2,852.861
16.50
3,262.235
14.35
3,716.383
13.92
4,649.563
25.11
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2,285.481
2,456.167
7.47
4,191.435
70.65
4,011.826
(4.29)
4,134.856
3.07
4,735.724
14.53
5,504.276
16.23
6,375.621
15.83
6,469.057
1.47
8,854.715
36.88
ภาษีการค้า
2.568
1.500
(41.59)
0.469
(68.73)
0.798
70.15
1.230
54.10
0.743
(39.56)
4.839
551.13
0.000
(100.00)
0.105
0.000
0.163
56.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,343.670
3,735.060
(14.01)
3,192.376
(14.53)
3,414.946
6.97
3,761.150
10.14
4,191.267
11.44
5,293.221
26.29
6,000.170
13.36
7,145.014
19.08
8,127.517
13.75
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
471.032
228.512
(51.49)
123.075
(46.14)
105.338
(14.41)
138.104
31.11
119.326
(13.60)
122.863
2.96
111.509
(9.24)
111.241
(0.24)
159.822
43.67
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
38.404
41.908
9.12
37.110
(11.45)
42.392
14.23
69.860
64.80
67.677
(3.12)
78.782
16.41
102.942
30.67
90.541
(12.05)
84.528
(6.64)
รายได้อื่น ๆ
5.230
5.244
0.27
4.936
(5.87)
4.621
(6.38)
5.260
13.82
6.947
32.09
7.696
10.78
9.647
25.35
7.717
(20.01)
7.693
(0.31)
clear-gif
Last update :
 Monday, February 23, 2015

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161