ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 9 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
8,182.665
7,760.632
(5.16)
7,590.990
(2.19)
8,041.359
5.93
9,107.722
13.26
9,427.021
3.51
11,545.872
22.48
13,397.362
16.04
16,833.108
25.64
18,884.379
12.19
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,331.609
2,017.946
(13.45)
1,778.939
(11.84)
1,935.369
8.79
2,031.996
4.99
2,134.502
5.04
2,494.971
16.89
2,880.854
15.47
3,196.907
10.97
3,897.199
21.91
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1,560.488
2,095.695
34.30
2,761.489
31.77
3,048.424
10.39
3,274.120
7.40
3,449.112
5.34
4,395.049
27.43
5,601.059
27.44
7,093.688
26.65
7,891.508
11.25
ภาษีการค้า
3.770
0.605
(83.95)
0.306
(49.42)
1.454
375.16
1.902
30.82
1.161
(38.98)
1.123
(3.21)
1.224
8.97
1.034
(15.54)
0.023
(97.80)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,000.135
3,480.399
(12.99)
2,929.973
(15.82)
2,931.031
0.04
3,652.397
24.61
3,669.802
0.48
4,502.824
22.70
4,768.918
5.91
6,357.654
33.31
6,939.346
9.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
244.353
124.201
(49.17)
76.071
(38.75)
76.764
0.91
94.056
22.53
110.257
17.22
80.124
(27.33)
62.012
(22.61)
68.508
10.48
62.654
(8.54)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
37.995
37.922
(0.19)
40.624
7.13
44.719
10.08
49.787
11.33
57.981
16.46
67.257
16.00
78.214
16.29
110.428
41.19
89.034
(19.37)
รายได้อื่น ๆ
4.315
3.864
(10.45)
3.588
(7.14)
3.598
0.28
3.464
(3.73)
4.207
21.47
4.523
7.49
5.082
12.38
4.891
(3.77)
4.615
(5.63)
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161