ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม 8 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
33,819.845
28,493.200
(15.75)
29,746.949
4.40
32,949.193
10.76
34,905.853
5.94
38,252.047
9.59
44,366.883
15.99
50,452.878
13.72
59,693.353
18.32
61,145.981
2.43
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
9,631.807
7,823.142
(18.78)
6,864.518
(12.25)
7,505.382
9.34
8,188.590
9.10
8,352.546
2.00
9,557.646
14.43
10,576.071
10.66
12,052.682
13.96
13,494.645
11.96
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
8,799.093
9,043.450
2.78
11,502.077
27.19
12,667.620
10.13
13,263.463
4.70
15,157.668
14.28
18,747.654
23.68
23,479.891
25.24
29,484.425
25.57
27,798.397
(5.72)
ภาษีการค้า
110.430
5.604
(94.93)
1.625
(71.00)
0.782
(51.88)
5.160
559.82
1.735
(66.38)
0.269
(84.52)
0.649
141.56
0.036
(94.39)
0.032
(12.39)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
12,941.009
10,213.929
(21.07)
10,246.401
0.32
11,657.905
13.78
12,051.246
3.37
13,428.981
11.43
14,758.058
9.90
14,911.655
1.04
16,549.051
10.98
18,010.406
8.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2,246.272
1,329.864
(40.80)
1,041.019
(21.72)
1,025.568
(1.48)
1,291.505
25.93
1,178.142
(8.78)
1,149.556
(2.43)
1,320.826
14.90
1,380.135
4.49
1,601.624
16.05
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
85.074
71.771
(15.64)
86.457
20.46
86.745
0.33
101.337
16.82
127.574
25.89
147.507
15.63
157.591
6.84
220.119
39.68
234.791
6.67
รายได้อื่น ๆ
6.160
5.440
(11.69)
4.852
(10.81)
5.191
6.99
4.552
(12.32)
5.402
18.68
6.193
14.64
6.196
0.04
6.904
11.43
6.086
(11.85)
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161