ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 7  
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
23,456.870
20,949.475
(10.69)
21,233.215
1.35
20,036.882
(5.63)
22,465.908
12.12
24,911.466
10.89
29,217.039
17.28
33,545.522
14.81
38,064.237
13.47
38,938.237
2.30
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5,647.467
4,933.574
(12.64)
4,477.587
(9.24)
4,694.370
4.84
5,298.247
12.86
5,819.613
9.84
6,429.405
10.48
6,611.509
2.83
7,431.278
12.40
8,217.346
10.58
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
5,646.249
6,768.638
19.88
8,931.146
31.95
7,641.842
(14.44)
9,487.342
24.15
10,948.124
15.40
13,397.410
22.37
16,125.077
20.36
18,091.449
12.19
17,300.091
(4.37)
ภาษีการค้า
34.983
7.017
(79.94)
21.346
204.20
13.634
(36.13)
11.832
(13.21)
10.880
(8.05)
12.747
17.17
1.704
(86.63)
0.675
(60.36)
0.081
(87.97)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
10,637.505
8,470.776
(20.37)
7,359.294
(13.12)
7,199.613
(2.17)
7,187.465
(0.17)
7,709.110
7.26
8,902.511
15.48
10,153.342
14.05
11,840.148
16.61
12,689.330
7.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1,373.260
663.731
(51.67)
324.546
(51.10)
337.768
4.07
301.821
(10.64)
278.010
(7.89)
304.927
9.68
408.486
33.96
393.759
(3.61)
463.621
17.74
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
อากรแสตมป์
111.504
100.344
(10.01)
114.343
13.95
144.495
26.37
173.524
20.09
139.989
(19.33)
162.686
16.21
237.890
46.23
299.781
26.02
260.501
(13.10)
รายได้อื่น ๆ
5.902
5.395
(8.59)
4.953
(8.19)
5.160
4.18
5.676
10.00
5.740
1.13
7.353
28.09
7.514
2.20
7.147
(4.88)
7.267
1.67
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161