ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี

ข้อมูลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2550
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 1

หน่วยงาน 

2541

2542

อัตราเพิ่ม (%)

2543

อัตราเพิ่ม (%)

2544

อัตราเพิ่ม (%)

2545

อัตราเพิ่ม (%)

2546

อัตราเพิ่ม (%)

2547

อัตราเพิ่ม (%)

2548

อัตราเพิ่ม (%)

2549

อัตราเพิ่ม (%)

2550

อัตราเพิ่ม (%)

รวม สภ. 1

110,778.250

101,970.407

(7.95)

106,086.691

4.04

112,278.562

5.84

125,327.448

11.62

147,252.183

17.49

183,251.623

24.45

225,993.568

23.32

243,471.516

7.73

256,506.340

5.35

สท.กทม.1

19,747.748

14,248.747

(27.85)

11,008.450

(22.74)

9,939.238

(9.71)

10,681.069

7.46

11,124.144

4.15

13,310.959

19.66

15,993.836

20.16

16,936.398

5.89

17,681.742

4.40

สท.กทม.2

26,258.732

25,698.663

(2.13)

27,568.222

7.27

27,543.058

(0.09)

29,310.425

6.42

32,111.003

9.55

40,283.655

25.45

46,582.966

15.64

57,362.842

23.14

56,182.450

(2.06)

สท.กทม.3

7,457.381

9,386.010

25.86

12,653.366

34.81

13,023.387

2.92

16,178.166

24.22

18,825.646

16.36

23,647.599

25.61

26,044.407

10.14

25,170.558

(3.36)

27,255.601

8.28

สท.กทม.4

11,699.119

9,598.112

(17.96)

8,642.261

(9.96)

8,799.723

1.82

9,599.025

9.08

7,983.597

(16.83)

9,815.567

22.95

11,177.185

13.87

12,728.099

13.88

13,817.694

8.56

สท.กทม.5

34,441.391

32,854.606

(4.61)

37,062.356

12.81

41,760.706

12.68

46,811.621

12.09

57,554.992

22.95

70,414.766

22.34

91,256.857

29.60

103,359.900

13.26

113,972.309

10.27

สท.กทม.6

11,173.879

10,184.269

(8.86)

9,152.036

(10.14)

11,212.450

22.51

12,747.142

13.69

19,652.802

54.17

25,779.076

31.17

34,938.318

35.53

27,913.719

(20.11)

27,596.544

(1.14)

clear-gif
Last update :
 Friday, September 16, 2011

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161