ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร  สท.กทม. 6 
ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร
11,173.879
10,184.269
(8.86)
9,152.036
(10.14)
11,212.450
22.51
12,747.142
13.69
19,652.802
54.17
25,779.076
31.17
34,938.318
35.53
27,913.719
(20.11)
27,596.544
(1.14)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2,734.806
2,392.837
(12.50)
2,179.147
(8.93)
2,434.952
11.74
2,792.549
14.69
3,076.399
10.16
3,680.538
19.64
4,525.877
22.97
4,602.543
1.69
5,399.749
17.32
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3,059.683
3,146.970
2.85
3,266.782
3.81
4,156.769
27.24
4,917.644
18.30
10,641.918
116.40
14,354.195
34.88
15,045.236
4.81
15,272.340
1.51
13,823.241
(9.49)
ภาษีการค้า
10.367
1.112
(89.27)
5.649
408.00
0.521
(90.78)
0.674
29.33
6.624
883.01
2.953
(55.42)
0.471
(84.06)
1.002
112.79
0.004
(99.64)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,982.521
4,440.814
(10.87)
3,567.960
(19.66)
4,468.689
25.24
4,850.896
8.55
5,782.829
19.21
7,552.185
30.60
15,160.902
100.75
7,851.264
(48.21)
8,202.413
4.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
332.956
153.857
(53.79)
75.934
(50.65)
85.098
12.07
122.698
44.18
79.631
(35.10)
104.990
31.85
115.351
9.87
100.719
(12.68)
93.009
(7.65)
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
0.000
0.00
อากรแสตมป์
48.410
44.500
(8.08)
52.590
18.18
62.206
18.28
58.018
(6.73)
59.364
2.32
72.838
22.70
83.138
14.14
78.509
(5.57)
70.303
(10.45)
รายได้อื่น ๆ
5.136
4.179
(18.63)
3.974
(4.91)
4.215
6.06
4.662
10.61
6.037
29.49
11.376
88.43
7.343
(35.45)
7.344
0.02
7.825
6.55
clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 28, 2009

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161